Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

BÁNH XE

lX . PHẨM BÁNH XE
(l) (31) BÁNH XE

1)- Có bốn bánh xe này, này các Tỷ-kheo, thành tựu với chúng, bốn bánh xe được vận chuyển giữa chư Thiên và loài Người thành tựu với chúng, chư Thiên và loài Người không bao lâu đạt đến sự lớn mạnh, tăng thịnh trong các tài sản. Thế nào là bốn? Trú xứ thích hợp, thân cận các bậc Chân nhân, tự nguyện chân chánh, trước đã làm phước.

Có bốn bánh xe này, này các Tỷ-kheo, thành tựu với chúng, bốn bánh xe được vận chuyển giữa chư Thiên và loài Người, thành tựu với chúng, chư Thiên và loài Người không bao lâu đạt đến sự lớn mạnh, tăng thịnh trong các tài sản.

2)- Sống địa phương thích hợp,
Làm bạn với bậc Thánh,
Tự nguyện được chân chánh,
Trước đã làm phước đức,
Người ấy về lúa gạo,
Tài sản và danh xưng, 
Danh tiếng cùng an lạc,
Được đưa đến đầy đủ.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

TĂNG CHI BỘ KINH
(Anguttara Nikàya)
Dịch giả: Hoà Thượng Thích Minh Châu

Không có nhận xét nào: