Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

THỂ TÁNH CỦA NHƯ LAI

Này chư Phật tử! Khi tôi diễn nói về thể tánh của Như Lai, tức là bản thể của Như Lai, tức cũng là nói về Phật tánh của mỗi chúng sinh. Mỗi chúng sinh đều có vị Phật chính mình. Vị Phật chính mình chính là Phật tánh của chính mình. Thể tánh của Như Lai và Phật tánh của chúng sinh thì chẳng phải hai loại khác nhau.
Ví như nước nguyên chất và nước muối. Nước nguyên chất dụ cho thể tánh của Như Lai. Nước trong nước muối dụ cho Phật tánh của mỗi chúng sinh.Nước muối dụ cho chúng sinh. Nước muối có vị mặn là vì trong hỗn hợp nước muối có muối. Vị mặn đó là vị mặn của muối chứ chẳng phải vị mặn của nước. Nước trong nước muối là nước nguyên chất, nước trong nước muối chẳng phải là nước muối, chẳng có muối và chẳng có vị mặn. Nếu đem chưng cất nước muối, loại trừ muối thì sẽ nhận được nước nguyên chất. Nước nguyên chất nhận được và nước trong nước muối chẳng có sai khác. Nước trong nước muối chẳng làm thay đổi muối và muối trong nước muối cũng chẳng làm thay đổi nước. Nước và muối là những tồn tại độc lập, nhưng vì muối nương vào nước nên gọi là nước muối vậy. Cũng như vậy, Phật tánh của mỗi chúng sinh không có sự sai khác nào, không có sự thay đổi nào so với thể tánh của Như Lai (của chính chúng sinh đó) khi chúng sinh thành Phật.
Chư Phật Tử! Hãy lắng nghe và khéo tác ý.
Thể tánh của mỗi Như Lai
Là một tồn tại độc lập sở hữu bỡi chính Như Lai đó, 
Sở hữu một loại chất liệu duy nhất, sở hữu độc lập một lượng chất liệu xác định, 
Quang minh của Như Lai là chất liệu của Như Lai, chất liệu của Như lai là quang minh của Như Lai,
Lượng quang minh của Như Lai là lượng chất liệu của Như lai, lượng chất liệu của Như Lai là lượng quang minh của Như Lai,
Không có cấu trúc nội tại, tức là một trường quang minh tương tục, 
Không bị bất cứ thứ gì phân chia, không tự phân chia, 
Không tự không còn tồn tại, không bị bất cứ thứ gì làm cho không còn tồn tại,
Không bị bất cứ thứ gì sinh ra, không tự sinh ra, 
Không tự biến đổi quang minh của Như Lai, không bị bất cứ thứ gì làm cho quang minh của Như Lai biến đổi, 
Không tự thay đổi lượng quang minh của Như Lai, không bị bất cứ thứ gì làm cho lượng quang minh của Như Lai thay đổi, 
Không tự sáp nhập với bất cứ thứ gì để không còn chính Như Lai đó, không bị bất cứ thứ gì sáp nhập để không còn chính Như Lai đó,
Thể tánh của mỗi Như Lai trùm khắp Vũ Trụ,
Quang minh của mỗi Như Lai ở khắp tất cả chỗ trong Vũ Trụ.

Trích Bài THỂ TÁNH CỦA NHƯ LAI 

Không có nhận xét nào: