Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI, HỆ QUẢ, VÀ CÁC PHẢN ÁNH VỀ KHOA HỌC, TÔN GIÁO

Chân lý tuyệt đối:

Tất cả tồn tại đều là năng lượng.

Định nghĩa:

1. Bản thể là một tồn tại mà tồn tại đó là một chủ thể cụ thể và là một chủ thể tồn tại bỡi nó, một sự sở hữu độc lập, một sự hiện hữu độc lập.

Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

TUYÊN BỐ TỔNG QUÁT SỰ THẬT VỀ VŨ TRỤ

1) Không có bất cứ thứ gì có mặt kể cả không gian và thời gian khi Vũ trụ “chưa” khởi sinh.
2) Bất cứ thứ gì có mặt kể cả không gian và thời gian thì đều thuộc về Vũ trụ.
3) Chỉ có hai nhóm cội gốc có mặt trong Vũ trụ đó là nhóm các Tánh linh và nhóm các hạt vật chất cội gốc.
(Sau đây, chúng được gọi là hai nhóm cội gốc).

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Cách mạng Công nghiệp 4.0 là gì?

"Cách mạng Công nghiệp 4.0" đang diễn ra tại nhiều nước phát triển. Nó mang đến cho nhân loại cơ hội để thay đổi bộ mặt các nền kinh tế, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro khôn lường.

Điều gì giúp nhà Trần ba lần đánh bại đội quân hiếu chiến và hùng mạnh nhất thế giới?

Điều gì đã khiến nhà Trần đánh bại đội quân hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ? Có phải là do tướng tài? Có phải là do vua giỏi? Có phải là do quân đội hùng mạnh? Hay còn một nguyên nhân gì khác sâu xa hơn thế?

Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

VẠN PHÁP VÀ CHÚNG SINH

"Tất cả pháp đều từ hai thứ mà có. Thế nào là hai thứ? Đó là do chúng sinh chẳng nhận biết được thật tướng mà có và thật tướng đó chính là thật tướng của vật chất. Do nghĩa này, hai thứ đó là chúng sinh si mê và vật chất. Nếu chúng sinh không si mê thì pháp chẳng thành lập. Nếu không nương vào vật chất thì pháp chẳng thành lập. Nương vào chúng sinh si mê và vật chất mà pháp được thành lập. Thế nào là pháp được thành lập? Chúng sinh nhận biết một thứ chẳng thật tướng, gọi giả tướng đó là thứ này, thứ kia nên có thứ này thứ kia, vì vậy mà gọi là pháp được thành lập. Vậy nên bất cứ pháp đều chẳng thật tướng, đều huyễn thuật. Vì tất cả pháp đều từ hai thứ mà có, nên bất cứ pháp đều vô ngã." (Pháp Không Chân Như)
***