Thứ Tư, 22 tháng 11, 2023

[14] THỰC THỂ CHÚNG SINH LÀ GÌ?

Nhận thức của đa số cho biết rõ ràng rằng trong một hữu tình đang sống như con người có linh hồn và thể xác, tức là nhận thức rằng linh hồn không phải là thể xác, thể xác không phải là linh hồn. Khi một hữu tình chết đi, linh hồn sẽ rời khỏi thể xác. Tôi nói đây là nhận thức không đúng đắn. Như thế nào là không đúng đắn? Ở đây, trong một hữu tình đang sống như con người có linh hồn và thể xác, tức là nhận thức rằng linh hồn không phải là thể xác, thể xác không phải là linh hồn. Chúng là hai thứ khác nhau. Nhận thức chúng là hai thứ khác nhau là không đúng đắn.

[13] TÀI MỌN SOẠN THÁNH KINH

- Thánh kinh là gì? 
Thánh kinh là lời thuyết của đấng toàn năng. 
- Đấng toàn năng là thế nào? 
Là đấng thấy biết tất cả mọi tồn tại, đã hiện hữu, đang hiện hữu, sẽ hiện hữu, hoặc không hiện hữu, hiện hữu đó là một phần hoặc toàn phần.

[12] MỤC ĐÍCH CỦA NIỆM HƠI THỞ LÀ GÌ?

- Bốn Niệm Xứ là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn.
- Bốn Niệm Xứ là chi đạo Chánh Niệm của Bát Chánh Đạo.
- Bát Chánh Đạo: nơi nào có thì có thành tựu bậc Thánh, nơi nào không có thì không có thành tựu bậc Thánh.
- Đạo Phật chính là Bát Chánh Đạo (Đạo Đế). Bát Chánh Đạo chính là Đạo Phật.
- Những ai bước đi trên đạo Phật, là Thích tử chân chính, sẽ phải tu tập Bốn Niệm Xứ.

[11] HIẾU LÀM ĐẦU

Nếu không nhờ có cha mẹ thì sẽ không thể đi theo nghiệp có cha mẹ.
Có nghiệp làm người thì phải có cha mẹ, mới được sanh ra làm người.
Nếu bất hiếu với cha mẹ thì khó được sanh làm người, vì chủng nghiệp bất hiếu là không tương ưng có cha mẹ. Do vậy mà tự thân rơi vào ác đạo do nghiệp bất hiếu chi phối.

[10] THỰC HÀNH KHÔNG SÁT SANH

Thực hành không sát sanh đem đến vô lượng phước báu và công đức thù thắng. Thế nào là pháp thực hành không sát sanh?
Thưa Đại chúng!
Pháp thực hành không sát sanh là pháp tu tâm có bốn đạo phần:
- (1) Đạo không giam giữ;
- (2) Đạo không làm khổ đau thân xác;
- (3) Đạo không giết hại;
- (4) Đạo cứu sinh.
1. Thế nào là thực hành đạo phần không giam giữ?

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2023

[9] THIẾU SÓT LỚN TRONG BÀI TỤNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Bài Bát nhã ba la mật đa tâm kinh là bài kinh cốt yếu cô đọng nội dung trong bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 cuốn. Hành giả trì chí hành trì bài kinh này sẽ giúp cho hành giả chứng đạt giác ngộ. Tuy nhiên, trong bài kinh cốt yếu này lại thiếu câu cốt yếu nhất, cũng chính là câu thần chú, là câu chú vô thượng, là câu chú không gì sánh bằng, trừ được tất cả khổ ách, chân thật không hư dối.

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2023

BÀI THƠ GIÚP GHI NHỚ 3000 TỪ TIẾNG ANH.

Hello Xin chào
Goodbye tạm biệt, thì thào Whisper
Lie nằm, Sleep ngủ, Dream mơ
Thấy cô gái đẹp See girl beautiful
I want tôi muốn, kiss hôn
Lip môi, Eyes mắt ... sướng rồi ... oh yeah!
Long dài, short ngắn, tall cao
Here đây, there đó, which nào, where đâu
Sentence có nghĩa là câu