Tủ sách

 1. 101 Câu Chuyện Thiền - Trần Trúc Lâm dịch 
 2. 33 Vị Tổ Ấn Hoa - HT Thích Thanh Từ dịch 
 3. A Di Đà Phật Thuyết Chú [Đại Chánh 0369] - Thích Nữ Chơn Tịnh dịch 
 4. A-hàm: Mưa phápchuyển hóa phiền não, tập [1] [2] - Thích Nữ Giới Hương
 5. Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên - Như Hòa dịch 
 6. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao - Như Hòa dịch, [Quyển 1] [Quyển 2] [Quyển 3] [Quyển 4
 7. Ánh sáng chân tâm - Lời Khuyên Sống An Bình Và Ra Đi Trong Tỉnh Thức - Đức Đạt Lai Lạt Ma 
 8. Ba Trụ Thiền - Nguyên tác: Thiền sư Philip Kapleau, Dịch giả: Đỗ Đình Đồng 
 9. Bậc Thang Giác Ngộ - Thích Pháp Chánh dịch 
 10. Bàng Uẩn Ngữ Lục - Dương Đình Hỷ dịch 
 11. Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc - Diệu Liên Lý Thu Linh dịch 
 12. Bát đại hộ pháp -Thiện Duyên 
 13. Bát Đại Nhân Giác giảng giải - HT Thích Thanh Từ 
 14. Bát Nhã giảng giải - HT Thích Thanh Từ 
 15. Bát Nhã trực giải - HT Thích Thanh Từ 
 16. Bát thức qui củ tụng - Quảng Minh dịch 
 17. Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Thần Chú [Đại Chánh 0368] - Thích Nữ Chơn Tịnh dịch 
 18. Bảy Bản Tâm Kinh Trong Đại Tạng [Đại Chánh 0250-0255, 0257] - Nguyên Tánh dịch 
 19. Bồ đề chánh đạo Bồ Tát giới luận - Thích Tịnh Nghiêm dịch 
 20. Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp - Thích Minh Thiền 
 21. Bồ Đề Tư Lương Luận - Việt dịch: HT Thích Như Điển 
 22. Bồ Tát và Tánh Không - Thích Nữ Giới Hương 
 23. Bốn Kinh Của Phật Tổ - Thích Huyền Vi 
 24. Bổn Sự Kinh - Việt dịch HT Thích Như Điển 
 25. Bụt sử lược biên [1][2][3][4]- Piebre Rey soạn, G.CH.Tranchanh dịch 
 26. Bích Nham Lục - Chân Nguyên dịch 
 27. Bích Nham Lục – Thích Thanh Từ dịch 
 28. Bước tới thảnh thơi - HT Thích Nhất Hạnh 
 29. Các bài học Phật - Phúc Trung Huỳnh Ái Tông 
 30. Các Đạo sư của sự Thiền định và những Điều Huyền diệu - Tulku Thondup, Thanh Liên dịch 
 31. Các tông phái đạo Phật - Đoàn Trung Còn 
 32. Cẩm nang của người Phật tử, tập [1][2][3] - Khải Thiên 
 33. Cánh cửa mãn nguyện - Nguyễn Văn Điểu dịch 
 34. Cảnh giới Đức Mạn Thù - Dalai Lama, Hồng Như dịch 
 35. Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sanh - Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Nguyên Chơn soạn dịch 
 36. Chánh Ngoa Tập - Sa Môn Châu Hoằng, Như Hòa dịch 
 37. Chánh Niệm - Lương Thanh Bình dịch 
 38. Chân Ngôn Tông Nhật Bản - HT Thích Như Điển dịch 
 39. Chết An Lạc Tái Sinh Hoan Hỷ - HT Thích Như Điển và TT Thích Nguyên Tạng dịch 
 40. Chết đi về đâu - Thích Nhật Từ 
 41. Chết và Tái Sinh - Thích Nguyên Tạng soạn dịch 
 42. Chết vào thân trung ấm và tái sinh - Diệu Hạnh, Chân Giác dịch 
 43. Chú giải Kinh Đại Thừa Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác - Như Hòa dịch 
 44. Chú giải về P'howa - Phép chuyển di tâm thức - Nguyên Giác dịch 
 45. Chư Kinh Tập Yếu - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch 
 46. Chuyện Phật Đời Xưa - Đoàn Trung Còn; Nguyễn Minh Tiến hiệu đính 
 47. Chứng Đạo Ca - Huyền Giác 
 48. Chứng Đạo Ca - Lama Tông Khách Ba (Lama Tsong Khapa); Hồng Như dịch 
 49. Có Và Không - Thích Như Điển 
 50. Con đường chuyển hóa - Ứng dụng Bát chánh đạo trong cuộc sống - Thích Nhật Từ 
 51. Con đường dẫn đến Phật quả - Ringu Tulku, Thanh Liên dịch 
 52. Con đường đến tự do vô thượng - Dalai Lama, Liên Hoa dịch 
 53. Cốt lõi của cội Bồ-đề - Buddhadasa Bhikkhu, Hoang Phong chuyển ngữ 
 54. Cốt tủy các kinh căn bản Phật Giáo - Phổ Nguyệt 
 55. Cội Thiền - Thích Nhật Quang 
 56. Cuộc đời Thánh Tăng Ananda - Nguyễn Điền soạn dịch 
 57. Danh Tăng Việt Nam, tập [1][2] - Thích Đồng Bổn chủ biên 
 58. Du già diệm khẩu - Thí thực khoa nghi - HT Thích Huyền Tôn dịch 
 59. Duy Ma Cật sở thuyết - Thích Tuệ Sỹ dịch 
 60. Duy Ma Cật Sở Thuyết trực chỉ đề cương - HT Thích Từ Thông 
 61. Duy Thức Học - Thích Thiện Hạnh 
 62. Duy Thức Học Yếu Luận - HT Thích Từ Thông dịch 
 63. Duy Thức Tam Thập Tụng - HT Thích Thuyền Ấn dịch 
 64. Duy Thức Tam Thập Tung - Lê Hồng Sơn 
 65. Dược Sư Kinh Sám - Thích Trí Quang dịch 
 66. Đạo lý nhà Phật - Đoàn Trung Còn 
 67. Đại Chánh Tân Tu Kinh số 0158 - 0185 - Linh Sơn Pháp Bảo dịch 
 68. Đại Luận về Giai Trình của Đạo Giác Ngộ (Lamrim Chenmo) - Lamrim Lotsawas dịch. Quyển [Thượng][Trung] [Hạ]
 69. Đại Thừa Khởi Tín Luận - Nguyên tác: Mã Minh; Chân Hiền Tâm dịch 
 70. Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận - HT Thích Như Điển dịch 
 71. Đại thừa tập Bồ Tát học luận - HT Thích Như Điển dịch 
 72. Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận - Thích Quảng Độ dịch 
 73. Đại Trí Độ Luận [1] [2] [3] [4] [5] - HT Thích Thiện Siêu dịch 
 74. Đạo Bụt Nguyên Chất (Kinh Nghĩa Túc) - HT Thích Nhất Hạnh dịch 
 75. Để trở thành người Phật tử tại gia - Thích Đức Thắng 
 76. Đề Bà Bồ Tát [Đại Chánh 1639] - HT Thích Như Điển dịch 
 77. Đề Cương Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Thiền sư Minh Chánh, HT Thích Nhật Quang dịch 
 78. Đèn Soi Nẻo Giác Và Luận Giải - Thích Nữ Trí Hải dịch 
 79. Đi vào cửa Pháp: Tuyển tập Giáo huấn của các Đạo sư Tây Tạng - Bản dịch Việt ngữ của Liên Hoa & Thanh Liên 
 80. Địa Tạng Mật Nghĩa - Chánh Trí Mai Thọ Truyền 
 81. Địa Tạng Bổn Nguyện Giảng Ký [Quyển Thượng] [Quyển Hạ]- Hòa Thượng Tịnh Không 
 82. Địa Trì Luận Bồ Tát Giới Yết Ma - Bồ Tát Di Lặc; Thích Pháp Chánh dịch 
 83. Đố vui Phật pháp - Diệu Kim 
 84. Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn - HT Thích Thanh Từ dịch 
 85. Đông phương huyền bí - Nguyễn Hữu Kiệt 
 86. Động Sơn Lục - Dịch giả: Dương Đình Hỷ 
 87. Đối Chiếu Hai Bản Kinh A Di Đà - Quảng Minh 
 88. Đối thoại giữa Khoa học và Phật giáo - Matthieu Ricard – Trịnh Xuân Thuận - BS:Hồ Hữu Hưng dịch 
 89. Đức Phật Đã Dạy Những Gì - Nguyên tác: Walpola Rahula; Dịch giả: NS Thích Nữ Trí Hải 
 90. Đừng coi thường Ô Nhiễm Tâm - Thiền Sư Ashin Tejaniya 
 91. Đường vào Bồ Tát hạnh tập chú - Thích Tịnh Nghiêm dịch 
 92. Gậy Kim Cương Hét - Hòa Thượng Tuyên Hóa 
 93. Giáo Án Kinh Pháp Cú - Thích Sán Nhiên soạn 
 94. Giáo Khoa Phật Học - Hạnh Cơ, Phương Luân - Tập [1] [2a] [2b][3
 95. Giáo Huấn Dakini - Liên Hoa Sanh; Erik Pema Kunsan dịch 
 96. Giáo Trình Phật Học - Chan Khoon San - Lê Kim Kha biên dịch 
 97. Giới Bản Tân Tu (Nam) - Làng Mai 
 98. Giới Bản Tân Tu (Nữ) - Làng Mai 
 99. Giới Đàn Tăng - HT Thích Thiện Hòa 
 100. Giới Đàn Tăng - Nghi thức thọ Ngũ giới - HT Thích Thiện Hòa 
 101. Giới Tướng - Thích Nhất Chân 
 102. Hành trình đi tới giác ngộ - Thanh Liên dịch 
 103. Hạnh phúc khắp quanh ta - Nguyên Minh 
 104. Hậu Xuất A Di Đà Kệ [Đại Chánh 0373] Thích Nữ Tuệ Quảng dịch 
 105. Hãy Đến Để Thấy - Phật Giáo, Con Đường Đưa Đến Hạnh Phúc - Ni sư Aya Khema 
 106. Hộ niệm: Hướng dẫn - Khai thị - Cư sĩ Diệu Âm 
 107. Hộ niệm: Khế lý - Khế cơ - Cư sĩ Diệu Âm 
 108. Học Phật Hành Nghi - Thích Minh Thông 
 109. Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục giảng giải - HT Thích Thanh Từ 
 110. Hương Quê Cực Lạc - HT Thích Thiền Tâm dịch 
 111. Huyền Trang - nhà chiêm bái và học giả - Nguyên tác: Thích Minh Châu, TN Trí Hải dịch 
 112. Huyền thoại Duy Ma Cật - Thích Tuệ Sỹ 
 113. Kho tàng các giáo huấn siêu việt - Liên Hoa dịch 
 114. Kho tàng gia trì - Nghi quỹ đức Phật - Giới Hiền dịch 
 115. Khóa Hư Lục giảng giải - HT Thích Thanh Từ 
 116. Khuyên người niệm Phật - tập [1] [2] [3] [4] - Cư sĩ Diệu Âm 
 117. Khuyến phát bồ đề tâm văn - Thích Trí Quang dịch 
 118. Kiến Tánh Thành Phật giảng giải - HT Thích Thanh Từ 
 119. Kim Cang giảng giải - HT Thích Thanh Từ 
 120. Kim Cang Tông Thông - Thích Nhuận Châu dịch 
 121. Kinh 42 Chương - HT Thích Tâm Châu dịch 
 122. Kinh 42 Chương - Thích Vĩnh Hóa dịch {English
 123. Kinh A Di Đà - Thích Trí Tịnh dịch 
 124. Kinh A Di Đà [Đại Chánh 0366] - Vạn Phật Thánh Thành 
 125. Kinh A Di Đà [Đại Chánh 0366] - Nguyên Tánh 
 126. Kinh A Di Đà - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch 
 127. Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni [Đại Chánh 0370] - Thích Nữ Chơn Tịnh dịch 
 128. Kinh A Hàm (Hán Tạng)                                                   Tạp A Hàm, tập [1] [2] [3] - Việt dịch: Thích Đức Thắng, hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ 
  Tăng Nhất A Hàm - Việt dịch: Thích Đức Thắng, hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ 
  Tăng Nhất A Hàm - Việt dịch: HT Thích Thanh Từ, Hiệu chú: HT Thích Thiện Siêu 
  Trung A Hàm, tập [1] [2] [3] - Tuệ Sỹ dịch 
  Trường A Hàm - Thích Tuệ Sỹ dịch và chú                         
 129. Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim [Việt ngữ] - HT Thích Trí Quang dịch [Anh ngữ] - Losang Dawa dịch 
 130. Kinh Bách Dụ [Đại Chánh 0209] - Ngô Tằng Giao chuyển thơ 
 131. Kinh Bách Dụ [Đại Chánh 0209] - NS Thích Nữ Như Huyền 
 132. Kinh Bách Dụ [Đại Chánh 0209] - HT Thích Thiện Huệ giảng 
 133. Kinh Bát Chánh Đạo [Đại Chánh 0112] - Bùi Đức Huề dịch 
 134. Kinh Bát Nê Hoàn - HT Thích Chánh Lạc dịch 
 135. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Trực Chỉ Đề Cương - HT Thích Từ Thông 
 136. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Sao - Thích Nữ Tâm Thường dịch 
 137. Kinh Bất Tự Thủ Ý [Đại Chánh 0107] - Trần Văn Nghĩa dịch 
 138. Kinh Bi Hoa - [Đại Chánh 0157] Nguyễn Minh Tiến dịch 
 139. Kinh Bi Hoa - [Đại Chánh 0157] Thích Nữ Tâm Thường dịch 
 140. Kinh Bồ Tát Bổn Duyên [Đại Chánh 0153] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch 
 141. Kinh Bồ Tát Bổn Hạnh [Đại Chánh 0155] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch 
 142. Kinh Bồ Tát Di Lặc Hỏi Đức Phật Về Bổn Nguyện - HT Thích Chánh Lạc dịch 
 143. Kinh Bồ Tát Thiện Giới - Thích Thiện Thông dịch 
 144. Kinh Bồ Tát Quở Trách Sắc Dục - Thích Nguyên Xuân dịch 
 145. Kinh Bốn Mươi Hai Chương - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch 
 146. Kinh Bốn Mươi Hai Chương - Thích Vĩnh Hóa dịch giảng 
 147. Kinh Ca Diếp Phó Phật Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0393] - TN Tuệ Quảng dịch 
 148. Kinh Chánh Pháp Sanghata - Hồng Như dịch 
 149. Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế Kinh [Đại Chánh 0191] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch 
 150. Kinh Chuyển Pháp Luân [Đại Chánh 0109] - Bùi Đức Huề dịch 
 151. Kinh Công Đức Các Bổn Nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Lược Giảng - HT Tuyên Hóa 
 152. Kinh Công Đức Tin Phật - HT Thích Chánh Lạc dịch 
 153. Kinh Di Giáo - Thích Vĩnh Hóa dịch giảng 
 154. Kinh Di Giáo - Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến dịch 
 155. Kinh Di Giáo [Đại Chánh 0389] - Bùi Đức Huề dịch 
 156. Kinh Di Giáo - HT Thích Trí Quang dịch 
 157. Kinh Di Lặc Hạ Sanh - NS Thích Nữ Như Phúc dịch 
 158. Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Bổn Nguyện [ Đại Chánh 0349] - Thích Nữ Huệ Dung dịch 
 159. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa [Đại Chánh 0262] - HT Tuyên Hóa dịch 
 160. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán - HT Thích Chân Thường dịch 
 161. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia - Huyền Thanh dịch 
 162. Kinh Duy Ma Cật - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch 
 163. Kinh Duy Ma Cật giảng giải - HT Thích Thanh Từ 
 164. Kinh Duy Ma Cật Trực Chỉ Để Cương - HT Thích Từ Thông 
 165. Kinh Dược Sư - Âm Hán Việt 
 166. Kinh Dược Sư - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch 
 167. Kinh Dược Sư - HT Tuyên Hóa giảng 
 168. Kinh Dược Sư - Thích Vĩnh Hóa dịch giảng 
 169. Kinh Đắc Vô Cấu Nữ [Đại Chánh 0339] - Thích Trí Thiện dịch 
 170. Kinh Đại A Di Đà Phật [Đại Chánh 0364] - Thích Nữ Liên Hương dịch 
 171. Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân - HT Thích Huyền Tôn dịch 
 172. Kinh Đại Bảo Tích - Tập [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] HT Thích Trí Tịnh dịch 
 173. Kinh Đại Bát Nê Hoàn [Mục lục], Phẩm [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] -Việt dịch: Thích Nguyên Hùng 
 174. Kinh Đại Bát Nhã (600 quyển, 11 tập), Tập [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - Hán dịch: Huyền Trang, Việt dịch: HT Thích Trí Nghiêm, Giảo chính: HT Thích Quảng Độ 
 175. Kinh Đại Bát Niết Bàn - Tuệ Khai dịch 
 176. Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0374] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch 
 177. Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0375] - TN Tuệ Quảng dịch 
 178. Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0377] - TN Huệ Dung dịch 
 179. Kinh Đại Bát Niết Bàn tập [1][2][3][4][5][6][7][Thuật Ngữ][Tổng Quan] - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch 
 180. Kinh Đại Bi - HT Thích Như Điển dịch 
 181. Kinh Đại Lạc Kim Cang Bất Không Chân Thật Tam Ma Da [Đại Chánh 0243] - Chùa Châu Lâm dịch 
 182. Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới - HT Thích Minh Lễ dịch 
 183. Kinh Đại Phương Quảng Nhập Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghị [Đại Chánh 0304] - Nguyên Hồng dịch 
 184. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phần Tu Từ [Đại Chánh 0306] - Nguyên hồng dịch 
 185. Kinh Đại Phương Quảng Phổ Hiền Sở Thuyết [Đại Chánh 0298] - Bùi Đức Huề dịch 
 186. Kinh Đại Phương Quảng Tam Giới [Đại Chánh 0311] - Thích Nữ Huệ Dung dịch 
 187. Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh - HT Thích Như Điển dịch 
 188. Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân [Đại Chánh 0156] - Thích Chính Tiến & Thích Quảng Độ dịch 
 189. Kinh Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội - HT Thích Chánh Lạc dịch 
 190. Kinh Đại Tập Hội Chánh Pháp - Nguyên Hiển 
 191. Kinh Đại Thừa Bảo Nguyệt Đồng Tử Vấn Pháp - NS Thích Nữ Tâm Thường dịch 
 192. Kinh Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi [Đại Chánh 0158] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch 
 193. Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luận - NS Thích Nữ Huệ Thanh 
 194. Kinh Đại Thừa Hiển Thức [Đại Chánh 0347] - Thích Đạo Không dịch 
 195. Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già - Thích Nữ Trí Hải dịch 
 196. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch 
 197. Kinh Đế Thích Sở Vấn - HT Thích Chánh Lạc dịch 
 198. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Thích Tịnh Trí dịch 
 199. Kinh Độ Nhất Thiết Chư Phật Cảnh Giới Trí Nghiêm [Đại Chánh 0358] - Thích Nữ Huệ Dung dịch 
 200. Kinh Giới Hương [Đại Chánh 0117] - Trần Văn Nghĩa dịch 
 201. Kinh Hiền Ngu [Đại Chánh 0202] - Thích Trung Quán dịch 
 202. Kinh Hoa Nghiêm - Thích Trí Tịnh dịch 
 203. Kinh Hoa Thủ [Đại Chánh 0657] - HT Thích Bảo Lạc dịch 
 204. Kinh Kim Cang - Dịch giả: HT Thích Huệ Hưng 
 205. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật - HT Thích Từ Thông dịch 
 206. Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật - Thích Trí Quang dịch 
 207. Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0235] - Thích Giác Quả dịch 
 208. Kinh Kim Cương Bát Nhã Giảng Nghĩa - Nguyên tác: Lục Tổ Huệ Năng; Nguyên Hiển dịch 
 209. Kinh Kim Cang Bát nhã ba la mật đa - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch 
 210. Kinh Kim Cang Giảng Giải - Hòa thượng Thích Thanh Từ 
 211. Kinh Kim Cang Đảnh Du Già Lý Thú Bát Nhã [Đại Chánh 0241] - Chùa Châu Lâm dịch 
 212. Kinh Kim Quang Minh - Trí Quang dịch 
 213. Kinh Lăng Già Tâm Ấn - HT Thích Thanh Từ dịch 
 214. Kinh Lời Dạy Cuối Cùng [Kinh Di Giáo] - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch 
 215. Kinh Lời Vàng - HT Thích Trí Nghiêm dịch 
 216. Kinh Lục Độ Tập [Đại Chánh 0152] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch 
 217. Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật - HT Thích Trí Tịnh dịch 
 218. Kinh Mã Hữu Bát Thái Thí Nhân [Đại Tạng 0115] - Trần Văn Nghĩa dịch 
 219. Kinh Mã Hữu Tam Tướng [Đại Chánh 0114] - Trần Văn Nghĩa dịch 
 220. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo - Cao Hữu Đính dịch 
 221. Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm - Quảng Minh dịch 
 222. Kinh Ngũ Uẩn Thí Dụ [Đại Chánh 0105] - Trần Văn Nghĩa dịch 
 223. Kinh Nguyệt Minh Bồ Tát [Đại Chánh 0169] - Trần Văn Nghĩa dịch 
 224. Kinh Nguyệt Quang Bồ Tát [Đại Chánh 0166] - Bùi Đức Huề dịch 
 225. Kinh Nhập Pháp Giới Thể Tánh [Đại Tạng 0355] - Thích Nữ Huệ Dung dịch 
 226. Kinh Nhật Tụng - Tạng Thư Phật Học ấn hành 
 227. Kinh Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới [Đại Chánh 0357] - TN Diệu Thuần dịch 
 228. Kinh Như Lai Viên Giác Trực Chỉ Đề Cương - HT Thích Từ Thông 
 229. Kinh niệm Phật ba la mật - Thích Thiền Tâm dịch 
 230. Kinh Pali - Nam truyền (Nikaya) 
 231. Kinh Tăng Chi Bộ - HT Thích Minh Châu dịch 
 232. Kinh Trung Bộ - HT Thích Minh Châu dịch 
 233. Kinh Trường Bộ - HT Thích Minh Châu dịch 
 234. Kinh Tiểu Bộ, tập [1] [2] [3] [4] [5] [6] - HT Thích Minh Châu, Trần Phương Lan dịch 
 235. Phật Sử Và Hạnh Tạng (Tạng Kinh Tiểu Bộ) - Indacanda, Brahmapalita dịch 
 236. Kinh Tương Ưng Bộ - HT Thích Minh Châu dịch 
 237. Kinh Phạm Võng - HT Thích Trí Tịnh dịch 
 238. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Lược Sớ [1][2][3][4][5][6][7][8][9]- Thích Nữ Trí Hải 
 239. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Giảng Ký [1][2] - Sa môn Thích Trí Minh dịch Việt 
 240. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Tâm Địa Giới - Thích Thiện Hạnh 
 241. Kinh Pháp Bảo Đàn - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch 
 242. Kinh Pháp Cú - HT Thích Thiện Siêu dịch 
 243. Kinh Pháp Cú - Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch thơ 
 244. Kinh Pháp Cú song ngữ chú giải, tập [1] [2] [3] - Thích Phước Thái 
 245. Kinh Pháp Hoa giảng giải - HT Thích Thanh Từ 
 246. Kinh Pháp Hoa giảng giải - Lê Sỹ Minh Tùng 
 247. Kinh Pháp Hoa Giảng Luận, tập [1] [2] - HT Thích Thông Bửu 
 248. Kinh Pháp Hoa Huyền Tán - Đại sư Khuy Cơ, HT Thích Chân Thường dịch 
 249. Kinh Pháp Hoa Tam Muội [Đại Chánh 0269] - Nguyễn Hiển dịch 
 250. Kinh Pháp Hoa Thâm Nghĩa Đề Chương - HT Thích Từ Thông giảng 
 251. Kinh Pháp Kính [Đại Chánh 0322] - Thích Đạo Không dịch 
 252. Kinh Phát Giác Tịnh Tâm [Đại Chánh 0327] - Thích Ngộ Tùng dịch 
 253. Kinh Phật Bổn Hành Tập [Đại Chánh 0190] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch 
 254. Kinh Phật Hoa Nghiêm Nhập Như Lai Đức Trí Bất Tu Nghị Cảnh Giới [Đại Chánh 0303] - Nguyên Hông dịch 
 255. Kinh Phật Thuyết A Di Đà [Đại Chánh 0366] - TN Chơn Tịnh dịch 
 256. Kinh Phật Thuyết A Di Đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo [Đại Chánh 0362] - Thích Tuệ Quảng dịch 
 257. Kinh Phật Thuyết A Xà Thế Vương Nữ A Thuật Đại Bồ Tát [Đại Chánh 0337] - TN Chơn Tịnh dịch 
 258. Kinh Phật Thuyết Bảo Tích Tam Muội Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Pháp Thân [ Đại Chánh 0356] - TN Diệu Thuần dịch 
 259. Kinh Phật Thuyết Biến Chiếu Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0242] - Chùa Châu Lâm dịch 
 260. Kinh Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành [Đại Chánh 0330] - TN Huyền Chi dịch 
 261. Kinh Phật Thuyết Bồ Tát Tuệ Thượng Bồ Tát Vấn Đại Thiện Quyền [Đại Chánh 0345] - TN Liên Hương dịch 
 262. Kinh Phật Thuyết Di Nhật Ma Ni Bảo Kinh [Đại Chánh 0350] - Thích Ngộ Tùng dịch 
 263. Kinh Phật Thuyết Đại Ca Diếp vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp [Đại Chánh 0352] - Thích Quang Chánh dịch 
 264. Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn [Đại Chánh 0376] - TN Liên Hương dịch 
 265. Kinh Phật Thuyết Đại Phương Quảng Bồ Tát Thập Địa [Đại Chánh 0308] - Nguyên Hồng dịch 
 266. Kinh Phật Thuyết Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện Kinh [Đại Chánh 0346] - TN Hương Trí dịch 
 267. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm [Đại Chánh 0359] - Thích Trí Thiện dịch 
 268. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn [Đại Chánh 0333] - TN Chơn Tịnh dịch 
 269. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Phương Đẳng Yếu Tuệ Kinh [Đại Chánh 0348] - TN Diệu Thuần dịch 
 270. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Thập Pháp [Đại Chánh 0314] - Bùi Đức Huề dịch 
 271. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm [Đại Chánh 0363] - TN Hương Trí dịch 
 272. Kinh Phật Thuyết Đại Tịnh Pháp Môn - NS Thích Nữ Tịnh Nguyên 
 273. Kinh Phật Thuyết Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa [Đại Chánh 0321] - TN Hương Trí dịch 
 274. Kinh Phật Thuyết Huyễn Sỹ Nhân Hiền [Đại Chánh 0324] - TN Liên Hương dịch 
 275. Kinh Phật Thuyết Khai Giác Tự Tánh Ba La Mật Đa [Đại Chánh 0260] - Thanh Hương dịch 
 276. Kinh Phật Thuyết Liễu Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa [Đại Chánh 0247] - Minh Tấn dịch 
 277. Kinh Phật Thuyết Ly Cấu Thi Nữ [Đại Chánh 0338] - TN Hương Trí dịch 
 278. Kinh Phật Thuyết Ma Ha Diển Bảo Nghiêm [Đại Chánh 0351] - TN Hương Trí dịch 
 279. Kinh Phật Thuyết Ngũ Thập Tụng Thánh Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0248] - Minh Tấn dịch 
 280. Kinh Phật Thuyết Như Huyễn [Đại Chánh 0342] - TN Huyền Chi dịch 
 281. Kinh Phật Thuyết Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn [Đại Chánh 0372] - TN Chơn Tịnh 
 282. Kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận [Đại Chánh 0396] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển 
 283. Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0229] - Vân Pháp dịch 
 284. Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa [Đại Chánh 228] - Thích Từ Chiếu dịch 
 285. Kinh Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm [Đại Chánh 0315b] - Bùi Đức Huề dịch 
 286. Kinh Phật Thuyết Phương Đẳng Bát Nê Hoàn [Đại Chánh 0378] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch 
 287. Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh - NS Thích Nữ Như Phúc dịch 
 288. Kinh Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật [Đại Chánh 0365] - Thích Quang Chánh dịch 
 289. Kinh Phật Thuyết Quyết Định Tỳ Ni [Đại Chánh 0325] - TN Diệu Thuần dịch 
 290. Kinh Phật Thuyết Tam Thập Ngũ Phật Danh Lễ Sám Văn [Đại Chánh 0326] - Thích Phước Nghiêm dịch 
 291. Kinh Phật Thuyết Thái Tử Hòa Hưu [Đại Chánh 0344] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch 
 292. Kinh Phật Thuyết Thái Tử Loát Hộ [Đại Chánh 0343] - Thích Ngộ Tùng dịch 
 293. Kinh Phật Thuyết Trang Nghiêm Bồ Đề Tâm [Đại Chánh 0307] - Nguyên Hồng dịch 
 294. Kinh Phật Thuyết Tu Lại [Đại Chánh 0328] - TN Tuệ Quảng dịch 
 295. Kinh Phật Thuyết Tu Lại [Đại Chánh 0329] - TN Huệ Dung dịch 
 296. Kinh Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát [Đại Chánh 0334] - TN Chơn Tịnh dịch 
 297. Kinh Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát [Đại Chánh 0335] - TN Chơn Tịnh dịch 
 298. Kinh Phật Thuyết Ưu Điền Vương [Đại Chánh 0332] - TN Chơn Tịnh dịch 
 299. Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác [Đại Chánh 0361] - TN Huệ Dung dịch 
 300. Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ [Đại Chánh 0360] - TN Tuệ Quảng dịch 
 301. Kinh Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa [Đại Chánh 0331] - TN Diệu Thuần dịch 
 302. Kinh Phổ Môn - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch 
 303. Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm [Đại Chánh 0187] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch 
 304. Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả [Đại Chánh 0189] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch 
 305. Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký [Đại Chánh 0371] - TN Chơn Tịnh dịch 
 306. Kinh Quán Vô Lượng Thọ - Thích Thiền Tâm dịch 
 307. Kinh Quán Vô Lượng Thọ [Đại Chánh 0365] - Bùi Đức Huề dịch 
 308. Kinh Sinh [Đại Chánh 0154] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch 
 309. Kinh Tam Chuyển Pháp Luân [Đại Chánh 0110] - Bùi Đức Huệ dịch 
 310. Kinh Tăng Ca La Sát Sở Tập [Đại Chánh 0194] - HT Thích Chánh Lạc dịch 
 311. Kinh Tạp Thí Dụ [Đại Chánh 0204] - Trần Văn Nghĩa dịch 
 312. Kinh Tập Nhất Thiết Phúc Đức Tam Muội [Đại Chánh 0382] - Bùi Đức Huề dịch 
 313. Kinh Thái Tử Mộ Phách [Đại Chánh 0167] - Trần Văn Nghĩa dịch 
 314. Kinh Thái Tử Tu Đại Nã [Đại Chánh 0171] - Trần Văn Nghĩa dịch 
 315. Kinh Thắng Man - HT Thích Thanh Từ dịch 
 316. Kinh Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng [Đại Chánh 0353] - TN Tuệ Quảng 
 317. Kinh Thắng Quân Hóa Thế Bách Luận Tụng [Đại Chánh 1692] - HT Thích Như Điển dịch 
 318. Kinh Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn [Đại Chánh 0341] - TN Tuệ Quảng dịch 
 319. Kinh Thập Thiện Giảng Giải - HT Thích Thanh Từ 
 320. Kinh Thập Trụ [Đại Chánh 0286] - Bùi Đức Huề dịch 
 321. Kinh Thật Tướng Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0240] - Từ Niệm 
 322. Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Thích Từ Thông 
 323. Kinh Thủy Mạt Sở Phiêu [Đại Chánh 0106] - Trần Văn Nghĩa dịch 
 324. Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0227] - Chùa Châu Lâm dịch 
 325. Kinh Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn [Đại Chánh 0305] - Nguyên Hồng dịch 
 326. Kinh Trung Bổn Khởi [Đại Chánh 0196] - HT Thích Chánh Lạc dịch 
 327. Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni - Thích Thiện Thông dịch 
 328. Kinh Tu Ma Đề [Đại Chánh 0336] - TN Chơn Tịnh dịch 
 329. Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi [Đại Chánh 2870] - Thích Chúc Hiền dịch 
 330. Kinh Tương Ứng Tương Khả [Đại Chánh 0111] - Trần Văn Nghĩa dịch 
 331. Kinh Tỳ kheo Na Tiên - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch 
 332. Kinh Tỳ Sa Da Vấn [Đại Chánh 0354] - TN Huệ Dung dịch 
 333. Kinh Úc Ca La Việt Vần Bồ Tát Hạnh [Đại Chánh 0323] - TN Hạnh Giải 
 334. Kinh Ưu Bà Tắc Giới - Thích Tịnh Nghiêm dịch Hán Việt 
 335. Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0232] - Minh Tấn dịch 
 336. Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bất Tư Nghì Phật Cảnh Giới [Đại Chánh 0340] - Thích Quang Chánh dịch 
 337. Kinh Viên Giác giảng giải - HT Thích Thanh Từ 
 338. Kinh Viên Giác Lược Thích - HT Thích Trung Quán dịch 
 339. Kinh Vô Lượng Thọ - Tâm Tịnh dịch 
 340. Kinh Vô Lượng Nghĩa [Đại Chánh 0276] - Thích Mật Thể dịch 
 341. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ [Đại Chánh 0367] - TN Chơn Tịnh 
 342. Lâm Tế Lục - Dịch giả: Dương Đình Hỷ 
 343. LamrimĐạiLuận Toát Yếu - Đức Đalai Lama thuyết giảng - HồngNhư chuyển Việt ngữ 
 344. Lịch sử Thiền Tông Trung Quốc - Nguyễn Nam Trân dịch 
 345. Lịch sử truyền thừa thiền phái Chúc Thánh - Thích Như Tịnh 
 346. Liên Hoa Sanh - Trần Tuấn Mẫn 
 347. Liên Trì Cảnh Sách - Thích Quảng Ánh dịch 
 348. Lời cầu nguyện Đức Kim Cương Trì - Chamgon Kenting Tai Situpa, Nguyên Toàn dịch 
 349. Lời Tựa Về Luận Duyên Sinh [Đại Chánh 1652-1653] - HT Thích Như Điển dịch 
 350. Lời Vàng Của Thầy Tôi - Patrul Rinpoche 
 351. Luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ - Minh Chánh dịch 
 352. Luận Đại Trượng Phu - HT Thích Trí Quang dịch 
 353. Luận Đề Bà Bồ Tát [Đại Chánh 1640] - HT Thích Như Điển dịch 
 354. Luận Khởi Tín Đại Thừa - Dịch giả: Tỳ kheo Thích Giác Quả 
 355. Luận Phật Thừa Tông Yếu - HT Thích Nhật Quang 
 356. Luận Phật Thừa Tông Yếu - Thích Thiện Hạnh dịch 
 357. Luận Rõ Ràng Về Chỗ Biết [Đại Chánh 1645] - HT Thích Như Điển dịch 
 358. Luận Tối Thượng Thừa - HT Thích Thanh Từ dịch 
 359. Luận Về Con Đường Giải Thoát - HT Thích Như Điển dịch 
 360. Luận Về Bốn Chân Lý [Đại Chánh 1647] - HT Thích Như Điển dịch 
 361. Luận Giải Về Trung Luận - Tánh Khởi và Duyên Khởi - Hồng Dương Nguyễn Văn Hai 
 362. Luật Đại Phẩm [1][2] - Tỳ kheo Indacanda 
 363. Luật học Tinh yếu - Thích Phước Sơn 
 364. Luật Sa Di - Sa Di Ni (Bước Tới Thảnh Thơi) - Thích Nhất Hạnh 
 365. Luật Tập Yếu [1][2] - Tỳ kheo Indacanda 
 366. Luật Tiểu Phẩm [1][2] - Tỳ kheo Indacanda 
 367. Luật Tứ Phần [1][2][3][4][5][6] - Thích Đổng Minh, Thích Đức Thắng 
 368. Luật Tứ Phần Tỳ-kheo Giới Tướng Biểu Ký - Thích Tâm Hạnh dịch 
 369. Luật Trùng Trị Tỳ Ni - [Phần Đầu] [Tiểu Sử] - Tập 1, Quyển [1][2][3][4][5][6][7][8][9] - Tập 2, Quyển [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - Thích Đổng Minh dịch 
 370. Lục Diệu Môn và Ý Nghĩa Thiền Chỉ Quán - Thích Đức Trí 
 371. Lục Tổ Đại Sư - Nguyễn Minh Tiến 
 372. Lược Giải Kinh Pháp Hoa - HT Thích Trí Quảng 
 373. Lược sử Phật giáo - Nguyễn Minh Tiến dịch 
 374. Mật Tạng Phật Giáo Việt Nam tập [1] - Thích Viên Đức, Thích Quảng Trí, Huyền Thanh, Như Pháp Quân 
 375. Mật Tông Kim Cương Thừa Chú Giải - Thích Linh Quang 
 376. Mi Tiên Vấn Đáp - Dịch giả: HT Thích Giới Nghiêm 
 377. Milarepa Con Người Siêu Việt - Rechung; Đỗ Đình Đồng dịch 
 378. Mông Sơn Thí Thực giảng yếu - Thích Phước Thái 
 379. Mông Sơn Thí Thực Khoa Nghi - HT Bích Liên 
 380. Một Diễn Dịch Mới Về Ba Bộ Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Nikkyo Niwano; Việt dịch: Trần Tuấn Mẫn 
 381. Một trăm câu hỏi Phật pháp - Thích Phước Thái 
 382. Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối - Dalai Lama giảng giải; Đoàn Phụng Mệnh dịch 
 383. Mục Lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh - Nguyễn Minh Tiến biên soạn 
 384. Mười bài chứng đạo ca vĩ đại nhất của Milarepa và Bài ca sáu điểm tinh yếu - Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ 
 385. Mười bốn điều Phật dạy - Thích Nhật Từ 
 386. Mười Bốn Giới Tiếp Hiện - HT Thích Nhất Hạnh 
 387. Mười Giới Sa Di, Sa Di Ni - HT Thích Nhất Hạnh 
 388. Nếp Sống Tỉnh Thức Của Đức Đạt Lai Lạt Ma, tập [1] [2] - Thích Nữ Giới Hương 
 389. Nghệ thuật xướng ngôn - Học Viện PGVN TP.HCM 
 390. Nghi thức tụng giới Bồ tát - Thích Trí Tịnh dịch 
 391. Nghi Thức Cầu An - Kinh Dược Sư - Thích Nhật Từ biên dịch 
 392. Nghi Thức Cầu An - Kinh Phổ Môn - Thích Nhật Từ biên dịch 
 393. Nghi Thức Cúng Ngọ - Thích Nhật Từ soạn 
 394. Nghi Thức Công Phu Chiều - Thích Nhật Từ soạn 
 395. Nghi Thức Công Phu Khuya - Thích Nhật Từ soạn 
 396. Nghi Thức Lễ Thành Hôn - Thích Nhật Từ soạn 
 397. Nghi Thức Tụng Giới Bồ Tát - Thích Trí Tịnh dịch 
 398. Nghi Thức Tụng Giới Nam Khất Sĩ - HT Thích Nhất Hạnh 
 399. Nghi Thức Tụng Giới Nữ Khất Sĩ - HT Thích Nhất Hạnh 
 400. Nghi Thức Tụng Niệm Hằng Ngày - Sa Môn Thích Thiện Thanh 
 401. Nghi Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia - Thích Đổng Minh soạn 
 402. Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận - Hán dịch: Âu Dương Hãn Tồn; Việt dịch: Thích Quảng Độ 
 403. Người Chết Đi Về Đâu - Nguyên Châu dịch 
 404. Nguồn Thiền giảng giải - HT Thích Thanh Từ dịch 
 405. Nhân quả đồng thời - Hồng Dương Nguyễn Văn Hai 
 406. Nhập Hạnh Bồ Tát - Tịch Thiên Tôn Giả; Nguyên Hiển dịch 
 407. Nhật Liên Tông Nhật Bản - Watanabe Hooyoo Ootani Gyokoo; Thích Như Điển dịch 
 408. Nhất Mộng Mạn Ngôn - Kiến Nguyệt Lão Nhơn tự thuật; Thích Pháp Chánh dịch 
 409. Những bản văn căn bản của Phật Giáo Tịnh Độ (A Di Đà) Nhật Bản - HT Thích Như Điển dịch 
 410. Những Điều Phật Đã Dạy - H.T Tiến Sĩ Walpola Rahula; Lê Kim Kha dịch
 411. Những nét văn hóa đạo Phật - Thích Phụng Sơn 
 412. Những Truyện Tích Triết Lý - Đoàn Trung Còn 
 413. Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư - Pháp sư Đạo Chứng giảng; Thích Minh Quang dịch 
 414. Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh - Thích Minh Tuệ 
 415. Niệm Phật Thành Phật - TT. Thích Phước Nhơn 
 416. Niệm Phật Vô Tướng - Nguyên tác: Tiêu Bình Thật cư sĩ, Hạnh Cơ dịch 
 417. Niết bàn - Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ 
 418. Nikaya Với Khoa Học Và Thế Giới Siêu Hình - Tỳ Kheo Pani Giới Pháp 
 419. Mục Lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh - Nguyễn Minh Tiến biên soạn 
 420. Pali Căn Bản - Thích Giác Hạnh chuyển dịch 
 421. Phạm võng Bồ tát giới - Thích Trí Quang dịch 
 422. Phạm võng Bồ tát giới bổn - Thích Trí Quang dịch 
 423. Phân Tích Đạo [1][2] - Tỳ kheo Indacanda 
 424. Phân Tích Giới Tỳ Kheo [1][2] - Tỳ kheo Indacanda 
 425. Phân Tích Giới Tỳ Kheo Ni - Tỳ kheo Indacanda 
 426. Pháp Bảo Đàn giảng giải - HT Thích Thanh Từ 
 427. Pháp Bảo của sự giải thoát - Nguyên tác: Jé Gampopa - Việt dịch: Thanh Liên
 428. Pháp Hoa Đề Cương - HT Thích Thanh Từ 
 429. Pháp Hoa Huyền Nghĩa - Chánh Trí Mai Thọ Truyền 
 430. Pháp Kệ Hô Chung - Thích Nhật Từ biên soạn 
 431. Pháp Ngữ của Thiền sư Hư Vân - Thích Hằng Đạt dịch 
 432. Pháp Nhẫn Ngữ Lục - Dịch giả: Dương Đình Hỷ 
 433. Pháp tu sơ khởi - Lama Zopa Rinpoche, Hồng Như & Thanh Liên dịch 
 434. Pháp tu Tây Tạng - Hồng Như dịch 
 435. Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận - HT Thích Như Điển dịch 
 436. Phát Bồ Đề Tâm Luận - Quảng Minh dịch 
 437. Phát tâm Bồ Đề - Hồng Như dịch 
 438. Phát tâm Bồ Đề - Đạt Lai Lạt Ma; Việt dịch: Phan Châu Pha - Tiểu Nhỏ 
 439. Phật Giáo Căn Bản - Toàn Không Đỗ Đăng Tiến 
 440. Phật Giáo Dân Gian Của Pháp Môn Tịnh Độ - Pháp sư Tịnh Không; Minh Chánh dịch 
 441. Phật Giáo nhập môn - Fabrice Midal - Hoang Phong chuyển ngữ 
 442. Phật Giáo vấn đáp - Thích Trí Chơn dịch 
 443. Phật Giáo Và Cuộc Sống - HT Ấn Thuận - Thích Hạnh Bình Việt dịch 
 444. Phật Học cấp I (Buddhist Studies - Stage 1) - Nguyên tác: Jing Yin Ken Hudson- Người dịch: Hoàng Phước Đại 
 445. Phật Học Phổ Thông - HT Thích Thiện Hoa 
 446. Phật học cơ bản Tập [1] [2] [3] [4]
 447. Phật Học Tinh Yếu - HT Thích Thiền Tâm - Tập [1][2][3
 448. Phật Học Tinh Hoa - HT Thích Đức Nhuận 
 449. Phật Nói Đại Thừa Cây Lúa - HT Thích Thanh Từ dịch 
 450. Phật Nói Kinh A Na Luật Bát Niệm - HT Thích Chánh Lạc dịch 
 451. Phật Nói Kinh A Nậu Phát - HT Thích Chánh Lạc dịch 
 452. Phật Nói Kinh Anh Võ - HT Thích Chánh Lạc dịch 
 453. Phật Nói Kinh Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn - HT Thích Chánh Lạc dịch 
 454. Phật Nói Kinh Bát Quan Trai - HT Thích Chánh Lạc dịch 
 455. Phật Nói Kinh Bệ Ma Túc - HT Thích Chánh Lạc dịch 
 456. Phật Nói Kinh Bồ Tát Hành Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa - HT Thích Như Điển dịch 
 457. Phật Nói Kinh Bổn Tương Ỷ Trí - HT Thích Chánh Lạc dịch 
 458. Phật Nói Kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội - HT Thích Chánh Lạc dịch 
 459. Phật Nói Kinh Chư Pháp Bổn - HT Thích Chánh Lạc dịch 
 460. Phật Nói Kinh Cổ Lai Thế Thời - HT Thích Chánh Lạc dịch 
 461. Phật Nói Kinh Con Của Bà La Môn Mạng Chung Thương Nhớ Không Nguôi - HT Thích Chánh Lạc dịch 
 462. Phật Nói Kinh Công Đức Của Tam Quy, Ngũ Giới, Từ Tâm và Yểm Ly - HT Thích Chánh Lạc dịch 
 463. Phật Nói Kinh Cù Đàm Di Ký Quả - HT Thích Chánh Lạc dịch 
 464. Phật Nói Kinh Đại Sanh Nghĩa - HT Thích Chánh Lạc dịch 
 465. Phật Nói Kinh Đại Tam Ma Nhã - HT Thích Chánh Lạc dịch 
 466. Phật Nói Kinh Đảnh Sanh Vương Cố Sự - HT Thích Chánh Lạc dịch 
 467. Phật Nói Kinh "Đâu Điều" - HT Thích Chánh Lạc dịch 
 468. Phật Nói Kinh Phạm Võng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ - Thích Nữ Trí Hải dịch 
 469. Phật Nói Luận A Tỳ Đàm Về Việc Thành Lập Thế Giới - HT Thích Như Điển dịch 
 470. Phật Sử và Hành Trạng - Nhiều Tác Giả 
 471. Phật lý căn bản - Thích Đức Thắng 
 472. Phật pháp căn bản - Thích Đức Thắng 
 473. Phật Pháp Căn Bản - Quyển [1][2][3][4][5][6][7][8] - Thiện Phúc 
 474. Phật Pháp Căn Bản của người Phật tử - Toàn Không Đỗ Đăng Tiến 
 475. Phật pháp cho trẻ em - Tác giả: Jing Yin và Ken Hudson - Biên soạn và chuyển ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao 
 476. Phật Quang Đại Từ Điển - HT Thích Quảng Độ soạn dịch 
 477. Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quang - NS Thích Nữ Tâm Thường dịch 
 478. Phật Thuyết Kinh Diễn Đạo Tục Nghiệp - NS Thích Nữ Thuần Hạnh dịch 
 479. Phật Thuyết Kinh Diệt Trừ Tối Tăm Trong Mười Phương - NS Thích Nữ Tâm Thường dịch 
 480. Phật Thuyết Học Kinh Cho Lão Bà La Môn Ở Vườn Hoàng Trúc - HT Thích Chánh Lạc dịch 
 481. Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh [Đại Chánh 0365] - Huyền Thanh dịch 
 482. Phước Cái Chánh Hạnh Sở Tập Kinh - HT Thích Như Điển dịch 
 483. Phương Hội Ngữ Lục - Dịch giả: Dương Đình Hỷ 
 484. Phương thức thực hành Hạnh Bồ-tát - Tịch Thiên (Santideva) - Chuyển tiếng Việt: Thích Giác Nguyên 
 485. Quốc Sư Hưng Thiền Đại Đăng và sơ kỳ Thiền Tông Nhật Bản - Thuần Bạch dịch 
 486. Quy Nguyên Trực Chỉ - Đại sư Tông Bổn, Nguyễn Minh Tiến dịch 
 487. Quy sơn Cảnh sách - Nguyễn Minh Tiến dịch và chú 
 488. Quy Sơn Cảnh Sách nghĩa - HT Thích Nhất Hạnh dịch 
 489. Quyển sách cho nhân loại - Buddhadasa Bhikkhu - Hoang Phong dịch 
 490. Rơi Tro Trên Thân Phật - Thiền sư Sùng Sơn 
 491. Sáu phái triết học Ấn Độ - Thích Mãn Giác 
 492. Sắc tu Bách Trượng thanh quy, tập [Giới thiệu] [Lời nói đầu] [1][2][3][4][5][6][7][8][Phụ lục] - Thích PhướcSơn và Lý Việt Dũng Việt dịch 
 493. Sen nở trời phương ngoại - HT Thích Nhất Hạnh 
 494. Sống Và Chết - HT Thích Như Điển 
 495. Sơ đẳng Phật học giáo khoa thư - Thích Hành Trụ dịch 
 496. Sơn Cư Bách Vịnh - Thiền Sư Tông Bổn, Thích Nhật Quang dịch 
 497. Sử liệu về đảo Lanka - Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda 
 498. Sử liệu về Xá Lợi Răng Phật - Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda 
 499. Sự quyến rũ của Đạo Phật Trong Thế Giới Mới - Thích Nữ Tịnh Quang biên soạn và tuyển dịch 
 500. Sức mạnh lòng từ - Thích Nguyên Tạng dịch 
 501. Sự tích Đức Phật Thích Ca - Minh Thiện, Diệu Xuân 
 502. Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn (Anh-Việt-Hoa) - Nhiều Tác Giả 
 503. Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh - HT Thích Tịnh Nghiêm dịch 
 504. Tam Bảo văn chương - Đoàn Trung Còn 
 505. Tám điều giác ngộ - Ứng dụng kinh Bát Đại Nhân Giác trong cuộc sống - Thích Nhật Từ 
 506. Tam Tạng Pháp Số - Thích Nhất Như; Lê Hồng Sơn dịch 
 507. Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải - HT Thích Thanh Từ 
 508. Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa - HT Thích Trí Thủ dịch 
 509. Tạng Ngữ Hiện Đại - Tập 1 - Losang Thonden, Việt dịch: Konchog Kunzang Tobgyal 
 510. Tạng thư sống chết - Sogyal Rinpoche; Việt dịch: Ni sư Trí Hải 
 511. Tánh Không, Thuyết Tương Đối, Và Vật Lí Lượng Tử - Trần Uyên Thi dịch 
 512. Tập Chư Pháp Tối Thượng Nghĩa Luận (2 tập) [Đại Chánh 1638] - HT Thích Như Điển dịch 
 513. Tào Động Tông Nhật Bản - HT Thích Như Điển dịch 
 514. Tây phương yếu quyết - Thích Thanh Hùng dịch 
 515. Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng - Thiền Sư Đời Lý giảng giải - HT Thích Thanh Từ 
 516. Tham Thiền Yếu Chỉ - HT Thích Thanh Từ dịch 
 517. Thành duy thức luận - Huyền Trang; Thích Tuệ Sỹ dịch và chú giải 
 518. Thánh Đăng Lục giảng giải - HT Thích Thanh Từ 
 519. Thánh Nhân Ký Sự [1][2][3] - Nhiều Tác Giả 
 520. Thắng Man giảng luận - Thích Tuệ Sỹ 
 521. Thập Mục Ngưu Đồ luận giải - HT Thích Thanh Từ 
 522. Thập Nhị Môn Luận - HT Thích Thanh Từ 
 523. Thập Nhị Môn Luận - Bồ Tát Long Thọ; Thích Nhất Chân dịch 
 524. Thế Giới Cực Lạc - Phân Tích Ứng Dụng Kinh A Di Đà - Thích Nhật Từ 
 525. Thế Giới Nhất Hoa - Thiền sư Sùng Sơn 
 526. Thiên Thủ Thiên Nhãn Thanh Cảnh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch 
 527. Thiền - Minh Thiền biên soạn 
 528. Thiền Căn Bản - Việt dịch: HT Thích Thanh Từ 
 529. Thiện căn, phước đức và nhân duyên - Cư sĩ Diệu Âm 
 530. Thiền là gì - Thích Thông Huệ 
 531. Thiền là gì - Thích Giác Nguyên 
 532. Thiền Lâm Tế Nhật Bản - HT Thích Như Điển dịch 
 533. Thiền Môn Khẩu Quyết - HT Thích Thanh Từ 
 534. Thiền Quan Sách Tấn - HT Thích Thanh Từ dịch 
 535. Thiền quán - Tiếng chuông vượt thời gian - Thiền sư U Ba Khin; Tỳ kheo Thiện Minh biên dịch 
 536. Thiền Tông Bản Hạnh giảng giải - HT Thích Thanh Từ 
 537. Thiền Tông Việt Nam Cuối XX - HT Thích Thanh Từ 
 538. Thiền Trong Đời Sống 1 - Thiện Phúc 
 539. Thiền Trúc Lâm - Đinh Quang Mỹ 
 540. Thiền Sư Bạch Ẩn Huệ Hạc - Thích Nữ Thuần Bạch và Ngọc Bảo 
 541. Thiền Sư Ni - HT Thích Thanh Từ dịch 
 542. Thiền Sư Thần Hội - HT Thích Thanh Từ 
 543. Thiền Sư Trung Hoa [1][2][3] - HT Thích Thanh Từ dịch 
 544. Thiền Sư Việt Nam - Thích Thanh Từ 
 545. Thiền Uyển Tập Anh - Lê Mạnh Thát 
 546. Thiền và Pháp môn Vô niệm - Thích Nhuận Châu dịch 
 547. Thiếu Thất Lục Môn - Nguyễn Minh Tiến dịch 
 548. Thiếu Thất Lục Môn giảng giải - HT Thích Thanh Từ 
 549. Thích Bồ Đề Tâm Luận - Geshe Thupten Jinpa; Sonam Nyima Chân Giác dịch 
 550. Tích Truyện Pháp Cú - HT Thích Nhật Quang 
 551. Tiểu sử chư vị Cao Tăng - Tàn Mộng Tử 
 552. Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận - Hán dịch: Âu Dương Hãn Tồn; Việt dịch: Thích Quảng Độ 
 553. Tìm hiểu sáu phái triết học Ấn Độ - Thích Mãn Giác 
 554. Tiếng sáo thép - Thiên Khi Như Huyễn bình; Đỗ Đình Đồng dịch 
 555. Tìm hiểu Trung luận, nhận thức luận & Không tánh Trung Quán luận - Hồng Dương Nguyễn Văn Hai 
 556. Tìm hiểu về Vô biểu nghiệp qua Câu Xá Luận - Thích Nhuận Thịnh 
 557. Tín tâm minh - Tăng Xán 
 558. Tín Tâm Minh giảng giải - HT Thích Thanh Từ 
 559. Tịnh Độ vấn đáp - Thích Giác Nhàn sưu tập 
 560. Tịnh Độ Thập Nghi Luận - Trí Giả Đại Sư, HT Thích Thiền Tâm dịch 
 561. Tịnh hóa hàng ngày - Lama Zopa Rinpoche - Việt dịch: Phúc Minh – nhómThuận Duyên 
 562. Tinh hoa triết học Phật giáo - Nguyên tác: Junjiro Takakusu, Thích Tuệ Sỹ dịch 
 563. Tinh túy Bát Nhã Tâm Kinh - Dalai Lama, Hồng Như dịch 
 564. Tinh Yếu Lâm Tế Lục Bình Giảng - Nhất Hạnh 
 565. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa - HT Tịnh Không 
 566. Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp - Thích Minh Tuệ 
 567. Tịnh Độ Tông Nhật Bản - HT Thích Như Điển dịch 
 568. Tọa Thiền Dụng Tâm Ký - HT Thích Thanh Từ 
 569. Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn - Nguyễn Minh Tiến 
 570. Tổng quát về Giới luật - Thích Nhất Chân 
 571. Trên con đường Hoằng pháp của Phật Tổ Gotama - Trùng Quang Nguyễn Văn Hiểu 
 572. Trên Con Đường Thiền Tông - HT Thích Thanh Từ 
 573. Triều Châu Ngữ Lục - Dịch giả: Dương Đình Hỷ 
 574. Trình tự tu Thiền - Hồng Như dịch 
 575. Trọn Một Đời Tôi - HT Thích Thanh Từ 
 576. Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi - Quảng Minh dịch 
 577. Trung Luận - Đỗ Đình Đồng dịch 
 578. Trung Quán Luận - Thích Tịnh Nghiêm dịch 
 579. Trung Quán Luận - TT Thích Nguyên Chơn dịch 
 580. Truyện Cổ Phật Giáo - HT Thích Minh Chiếu sưu tập 
 581. Truyện Lục tổ Huệ Năng - Thích Pháp Chánh dịch 
 582. Trường A Hàm - Thích Tuệ Sỹ dịch và chú 
 583. Truyện Phật Thích Ca - Đoàn Trung Còn 
 584. Truyền Thuyết Về Bồ Tát Quán Thế Âm - Diệu Hạnh Giao Trinh sưu tầm 
 585. Truyền Thuyết Vua Asoka - Nguyệt Thiên dịch 
 586. Tuyển Tập Các Bài Sám Văn - Tỳ kheo Thích Đồng Bổn sưu tập 
 587. Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập - Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Tịnh Nghiêm dịch 
 588. Tư Tưởng Tịnh Độ Tông - HT Thích Như Điển biên soạn 
 589. Tư Tưởng Xã Hội Trong Kinh Điển Phật Giáo Nguyên Thủy - Thích Chơn Trí 
 590. Từ Bi Tam Muội Thủy Sám - Ngộ Đạt Quốc Sư; Thích Huyền Dung dịch 
 591. Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam, tập [1] [2] - Lê Mạnh Thát chủ biên 
 592. Từ Điển Phật Học Đối Chiếu Anh-Việt - Minh Thông 
 593. Từ Điển Phật Học Đối Chiếu Việt-Anh - Minh Thông 
 594. Tư tưởng Tịnh Độ Tông - HT Thích Như Điển 
 595. Tứ diệu đế - Đạt Lai Lạt Ma, Làng Đậu Võ Quang Nhân dịch 
 596. Tuệ Quán Nẻo Về Chân Như - Nguyên tác: Định Hy; Thích Đức Trí dịch 
 597. Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục giảng giải - HT Thích Thanh Từ 
 598. Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục dịch giải - Lý Việt Dũng 
 599. Từng Giọt Nắng Hồng - Tịnh Minh 
 600. Tuyển tập Rimé 1: Đường đi của Phật - Nhiều tác giả 
 601. Ưu Bà Tác Giới Kinh - Thích Tịnh Nghiêm dịch 
 602. Vạn Thiện Đồng Qui Tập - Thiền Sư Diên Thọ 
 603. Vân Môn Lục - Dịch giả: Dương Đình Hỷ 
 604. Văn minh nhà Phật - Đoàn Trung Còn 
 605. Vi Diệu Pháp Toát Yếu - Nārada Mahā Thera, Phạm Kim Khánh dịch 
 606. Viên Ngọc Như Ý - Liên Hoa dịch 
 607. Vô niệm (Pháp Bảo Đàn Kinh) - D.T. Suzuki - Thuần Bạch biên dịch 
 608. Xá Lợi Của Đức Phật - Thích Nữ Giới Hương 
 609. Yết ma yếu chỉ - Thích Trí Thủ

  Không có nhận xét nào: