Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

LỢI ÍCH TỐI THƯỢNG

Han Eun Hee: Thưa ngài Phap Khong Chan Nhu! Ngài cho con xin hỏi : Trong xã hội có nhiều người quan tâm đến Thiền ,và đã, hoặc đang hoặc sẽ thực hành Thiền với nhiều mục đích khác nhau. Nhưng bản chất thật sự của việc thực hành này là gì, hướng tới mục đích gì? Ngài có thể chỉ bày về điều kiện và một vài phương pháp thực hành Thiền để từ đó những người thực hành có thể thu được những lợi ích chân chính?

Phap Khong Chan Nhu: Ông hỏi rất hay, Han Eun Hee! Trước hết, Han Eun Hee, có ba lợi ích này hiện hữu ở đời: lợi ích không chân chính, lợi ích chân chính và lợi ích tối thượng. Thế nào là lợi ích không chân chính? Lợi ích cho mình nhưng hại kẻ khác, lợi ích cho kẻ khác nhưng hại mình. Đây là lợi ích không chân chính. Thế nào là lợi ích chân chính? Lợi ích cho mình nhưng không hại kẻ khác, lợi ích cho kẻ khác nhưng không hại mình, lợi ích cho mình vừa lợi ích cho người. Đây là lợi ích chân chính. Thế nào là lợi ích tối thượng, Han Eun Hee? Lợi ích chân chính đưa đến thường hằng. Đây là lợi ích tối thượng. Phàm là lợi ích chân chính nào chỉ phục vụ cho cái vô thường thì lợi ích đó không phải là lợi ích tối thượng.
Han Eun Hee! Thiền phục vụ trên con đường giác ngộ chỉ áp dụng thiền có lợi ích tối thượng.

Không có nhận xét nào: