Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

CHỚ CHẠY THEO DANH SẮC

"Đừng để trong tâm ý có niệm người giảng pháp là ai, như thế nào. Khi người nào dứt trừ được niệm này thì con đường giác ngộ sẽ rộng mở đón chào người ấy. Vì khi ấy người đó sẽ nhận biết được các bậc đại thiện tri thức mà trước đây, họ ở trước mắt người đó mà người đó không biết. Người đó không biết vì người đó có tâm phân biệt, chú trọng danh sắc, cống cao ngã mạn. Khi người đó chú trọng danh sắc, cống cao ngã mạn thì người đó không thể nhận thấy được ánh sáng trí huệ phát ra từ kẻ mà người đó xem thường. Khi người đó không chú trọng danh sắc, cống cao ngã mạn mà chỉ vì một lòng cầu pháp chân thật thì ngay lập tức người đó thấy được ánh sáng trí huệ phát ra từ rất nhiều người." (Pháp Không Chân Như)
***
Hoang Lạnh‎:
Phật tử muốn biết người giảng pháp cho mình là người như thế nào mà Thầy thì không có hình ảnh nào. Xin Thầy hoan hỉ cho con biết: Thầy là cư sĩ hay tu sĩ?

Pháp Không Chân Như:
Hoang Lạnh!
Nếu một người ăn mày nói Pháp, cô có lòng nghe chăng? Nếu có, cô đang vì Pháp mà nghe Pháp, chẳng vì Danh Sắc mà nghe Pháp. Nếu không, cô đang vì Danh Sắc mới nghe Pháp, chẳng vì Pháp mà nghe Pháp. Nếu vì Danh Sắc mới nghe Pháp, tôi có Pháp: chớ chạy theo Danh Sắc. 
Chớ chạy theo danh sắc,
Chỉ cầu pháp chân thật,
Ai nói pháp chân thật,
Người ấy là thầy ta.

Hoang Lạnh‎:
Tất cả ai nói con cũng lắng nghe để học hỏi tu sửa.

Pháp Không Chân Như:
Vậy thì Hoang Lạnh đừng để trong tâm ý có niệm tôi hay người giảng pháp là ai, như thế nào. Khi người nào dứt trừ được niệm này thì con đường giác ngộ sẽ rộng mở đón chào người ấy. Vì khi ấy người đó sẽ nhận biết được các bậc đại thiện tri thức mà trước đây, họ ở trước mắt người đó mà người đó không biết. Người đó không biết vì người đó có tâm phân biệt, chú trọng danh sắc, cống cao ngã mạn. Khi người đó chú trọng danh sắc, cống cao ngã mạn thì người đó không thể nhận thấy được ánh sáng trí huệ phát ra từ kẻ mà người đó xem thường. Khi người đó không chú trọng danh sắc, cống cao ngã mạn mà chỉ vì một lòng cầu pháp chân thật thì ngay lập tức người đó thấy được ánh sáng trí huệ phát ra từ rất nhiều người.
Bất cứ ai chỉ mong cầu pháp chân thật, không có tâm phân biệt, cống cao ngã mạn thì người ấy sẽ nhận được ánh sáng trí huệ của tôi và sẽ gặp tôi.

Hoang Lạnh‎:
A Di Đà Phật.

Nguồn: https://www.facebook.com/PhapKhongChanNhu

Không có nhận xét nào: