Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

TU SĨ PHẠM GIỚI?

Chư Phật tử! 
Ví như Chư Phật tử có một đứa con nhưng nó có nhiều thói hư tật xấu. Nó có lòng sửa đổi. Nó cố gắng sửa đổi, nó bỏ được một ít thói hư tật xấu chứ chưa bỏ hết được. So với trước đây thì nó có một ít tiến bộ. Vậy Chư Phật tử lẽ nào lại quở trách nó: ngươi không bỏ hết tật xấu mà chỉ bỏ được một ít, ngươi làm cho ta mất mặt, ngươi không xứng ở trong cái nhà này. Và đuổi nó đi ư! Làm vậy chẳng phải là ta hẹp hòi, nhỏ mọn quá ư. Làm như vậy chẳng phải ta là kẻ chẳng hiểu biết ư. Làm như vậy chẳng phải đẩy nó vào con đường tồi tệ hơn ư.

Như Chư Phật tử đây, vì sao phải tu? Chẳng phải vì chư vị có nhiều pháp bất thiện nên phải tu ư. Chẳng phải vì nghiệp sâu dày nên phải tu ư. Chư vị mới tu hoặc tu đã lâu, đã dứt sạch các pháp bất thiện chưa, đã giải sạch nghiệp sâu dày chưa. Chẳng phải là chưa ư. Nhưng chẳng phải vì các vị đây tu chưa dứt sạch được các pháp bất thiện, chưa dứt sạch được nghiệp sâu dày mà tôi có thể quở trách: các vị tu mà chẳng có thực hành tốt lời Phật dạy, thôi thì các vị không nên tu nữa, các vị không nên đến chùa nữa, các vị hãy rời khỏi chùa vì các vị làm ô uế Phật môn. Và đuổi các vị ư!

Chư Phật tử! Cửa Phật từ bi. Phật pháp dung nạp tất cả mọi chúng sinh, chẳng có phân biệt là kẻ đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, trời người,... Vậy thì sao giữa người với người lại còn phân biệt?

Người ta làm gì cũng không thể làm ô uế Phật Pháp mà chỉ có mình thấy ô uế mà thôi. Cái sự suy tàn đạo Phật cũng vì vậy mà được. Mong chư vị mở lòng từ bi và đón nhận những kẻ còn nghiệp sâu dày, dù là ma quỷ ác bá, để họ được nương tựa Phật Pháp mà giải thoát cái nghiệp ấy

Pháp Không Chân Như

Không có nhận xét nào: