Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

THÀNH TỰU

Cõi người chẳng phải cõi định biên,
Biên dưới rành rành cõi súc sanh,
Biên trên phân định cõi trời,
Đâu là biên dưới, đâu là biên trên?

Thuở xưa chẳng có thân người:
Bốn chi hảo hảo hành vi tiện
Tròn đủ phương tiện năm giác quan,
Nhân đâu để nói là người?
Chẳng phải người thì người ở đâu?
Thuở xưa nếu có thân người:
Bốn chi hảo hảo hành vi tiện
Tròn đủ phương tiện năm giác quan,
Thân được như thê là từ đâu ra?

Ước muốn rằng ta có thân như thế này,
Ước muốn rằng ta có chi như thế này,
Ước muốn rằng ta di chuyển như thế này,
Ước muốn rằng ta nhận biết bằng cách này,
Ước muốn rằng ta làm được như thế này,
Ước muốn rằng ta tiếp xúc xung quanh như thế này,
Ước muốn rằng ta đưa thứ như thế này vào thân,
Ước muốn rằng ta sống bằng cách này,
Ước muốn rằng ở đây có những thứ như thế này,
Ước muốn rằng ta sở hữu được những thứ như thế này,
Ước muốn rằng có thứ như thế này phục vụ cho ta.

Ước muốn rằng ta có, ta sở hữu, ta làm được như thế này, như thế kia,
Ước muốn rằng xung quanh ta sẽ như thế này, sẽ như thế kia.

Ước muốn mãnh liệt, 
Cá nhân ước muốn,
Cộng đồng ước muốn,
Đời này ước muốn,
Đời sau ước muốn,
Kiếp này ước muốn, 
Kiếp sau ước muốn,
Ước muốn lan truyền,
Ước muốn cộng sinh,
Nghiệp lực tương sinh,
Vật chất vận hành,
Tựu thành thế này, tựu thành thế kia,
Nhiều đời nhiều kiếp liên tiếp hóa sinh,
Sinh vật hữu tình, sinh vật vô tình,
Vô số hình dạng, vô số di truyền,
Loài này thành tựu, loài kia thành tựu,
Ước muốn thành tựu, nghiệp lực thành tựu,
Tiến hóa từ ước muốn mà thành tựu, 
Di truyền từ ước muốn mà thành tựu,
Những loài chúng sanh từ ước muốn mà thành tựu,
Những loài sinh vật từ ước muốn mà thành tựu.

Vậy nên nói đến cõi người,
Tâm người hiện tại, cõi người chẳng sai.
Kiếp sau muốn thọ cõi người,
Hãy xem hiện tại con người ra sao.
Đời nay như cõi thánh nhân,
Đời kia như cõi súc sanh khác gì,
Ngàn tuổi một kiếp làm người,
Mười tuổi một kiếp con người khác chi.
Khác nhau tâm trí đồng lòng,
Muốn cho tốt đẹp đồng lòng dựng xây.
Trí minh, thiện tánh làm đầu,
Cõi người, cõi thánh đồng hành chẳng hai.
Trí ngu, ác tánh làm đầu,
Cõi người, cõi ác đồng nhau một loài.

Pháp Không Chân Như

Không có nhận xét nào: