Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

NGƯỜI TẮM NHƯ LAI THÌ CHẲNG PHẢI LÀ ĐỆ TỬ CỦA NHƯ LAI.

Vì sao thần thánh thì cần phải tắm?
Vì thân thể của thần thánh được cấu tạo từ vật chất.
Thân thể được cấu uế từ vật chất thì phải có bài tiết vật chất từ bên trong, có cấu dính với vật chất bên ngoài.
Cho nên thân thể của thần thánh phải bị dơ bẩn và cần phải tắm để cho thân được sạch sẽ.

Vì sao Như Lai không cần tắm?
Vì thân thể của Như Lai không cấu tạo từ vật chất, không bị cấu uế bỡi vật chất.
Thân thể của Như Lai là thể tánh thuần khiết và vĩnh hằng.
Thân thể của Như Lai không có sự bài tiết vật chất và cấu dính với vật chất.
Cho nên thân thể của Như Lai không bị dơ và vì vậy không cần phải tắm.

Vì sao người tắm Như Lai thì chẳng phải là đệ tử của Như Lai?
Vì người tắm Như Lai làm cho mọi người hiểu rằng thân thể Như Lai không thuần khiết, bị dơ bẩn, bị cấu uế, vô thường.
Như Lai không dạy đệ tử thực hành theo truyền thống một cách tùy tiện, không dạy đệ tử thực hành theo tà kiến, không dạy đệ tử để làm cho họ cuồng tín.
Nếu người nào đã học lời dạy của Như Lai về thể tánh của Như Lai mà thật không hiểu lời dạy của Như Lai thì người đó không nên làm điều mà người đó không hiểu. Người như vậy là đệ tử của Như Lai.
Nếu người nào đã học lời dạy của Như Lai về thể tánh của Như Lai nhưng không chịu tin lời dạy của Như Lai thì người đó không còn là đệ tử của Như Lai.
Nếu người nào chưa học lời dạy của Như Lai thì người đó chưa phải là đệ tử của Như Lai.
Nếu người nào đã học lời dạy của Như Lai nhưng chưa học lời dạy của Như Lai về thể tánh của Như Lai thì người đó không nên làm điều mà người đó không biết. Người như vậy là đệ tử của Như Lai.

Tại sao Như Lai mà còn từ chối đệ tử?
Không phải Như Lai từ chối đệ tử mà là người đó không làm như đệ tử của Như Lai.

Người tắm Như Lai có thể là đệ tử của Như Lai không?
Người tắm Như Lai sẽ là đệ tử của Như Lai nếu người đó tin Như Lai, biết lỗi và sửa lỗi.

Phap Khong Chan Nhu
Nguồn: https://plus.google.com/u/0/108160645014759837305/posts

Không có nhận xét nào: