Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

Mười hai điều khó

Có mười hai điều khó:
Một là làm việc với người ngu;
Hai là yếu đuối chống lại được với sức mạnh;
Ba là thù nhau mà ở chung một nhà;
Bốn là học ít mà đứng ra nghị luận;
Năm là nghèo hèn mà trả nợ;
Sáu là ra trận không có tướng sĩ;
Bảy là thờ vua trọn đời;
Tám là học đạo mà thiếu mất tín tâm;
Chín là làm ác mà muốn được quả báo đẹp;
Mười là sinh ra đời gặp Phật;
Mười một là nghe được chánh pháp của Phật;
Mười hai là làm theo được chánh pháp ấy mà thành tựu.
Đấy là mười hai cái thật khó. Kinh dạy: "Được làm người là khó, gặp Phật ra đời là khó, được nghe giáo pháp của Ngài là khó, vâng làm theo được giáo pháp ấy thật là khó".
(Hiền Nhân)
Theo https://www.facebook.com/onthisday/?

Không có nhận xét nào: