Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

RÈN LUYỆN ĐỨC VÀ TRÍ

"Pháp tu đưa hành giả tiến bộ trên con đường giải thoát, tiến gần đến giải thoát, giải thoát chỉ và duy chỉ có phương pháp tự rèn luyện chính mình về đức và trí." (Pháp Không Chân Như)
-------------
Tina Van:
Nam Mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phật!
Kính thưa thầy, xin thầy hoan hỉ giảng dạy: Tu Thiền và Tu Tịnh Độ khác nhau ra sao? Và lúc lâm chung, Thiền và Tịnh Độ khác nhau về sự Hộ Niệm như thế nào?

Pháp Không Chân Như:
Tina Van! Theo cô, Thiền là như thế nào? Tịnh độ là như thế nào?

Tina Van:
Bạch thầy Pháp Không Chân Như: Con không biết, xin thầy hoan hỷ giảng dạy cho. Con xin tri ân thầy. 

Pháp Không Chân Như:
Tina Van! Tôi cũng không biết Thiền là như thế nào còn Tịnh độ là như thế nào dưới góc nhìn của cô nên mới hỏi cô. Vì chư Phật không có dạy đây là Thiền, kia là Tịnh độ. Chỉ có con người hậu thế nói đây là Thiền, kia là Tịnh độ. Nguyên nhân để quyết định đây là Thiền, kia là Tịnh độ xuất phát từ việc người hậu thế đã hiệu chỉnh pháp tu mà Phật đã dạy và những trào lưu về những thông tin không có căn cứ, những luận điệu về kết quả thực hành và những bằng chứng thành tựu không xác thực.
Chính như thế, câu hỏi Thiền là như thế nào còn Tịnh độ là như thế nào sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau. Có nghĩa rằng, chúng có nhiều cách hiểu và định nghĩa. Bản thân chúng có nhiều hình tướng và bản chất như thế thì tôi dựa vào đâu để nói về sự khác nhau giữa Thiền và Tịnh độ. Tôi chỉ có thể trả lời sự khác nhau về Thiền và Tịnh độ theo quan điểm của từng người một. Nghĩa rằng, câu trả lời của tôi sẽ có thể đối với người này thì như thế này, đối với người kia thì như thế kia. Vậy nên, cũng vì thế, tôi đã hỏi riêng cô câu hỏi như vậy. 
Pháp tu đưa hành giả tiến bộ trên con đường giải thoát, tiến gần đến giải thoát, giải thoát chỉ và duy chỉ có phương pháp tự rèn luyện chính mình về đức và trí. 
Tự rèn luyện mình về đức là hướng đến từ bi và thánh thiện. Hướng đến từ bi và thánh thiện là lộ trình tự rèn luyện tâm đến sự trong sạch và bất loạn. Nghĩa là làm cho nội nghiệp bị xả ly, chân tâm hiển lộ. 
Tự rèn luyện mình về trí là hướng đến cái biết chân thật. Hướng đến cái biết chân thật là lộ trình tự rèn luyện tâm đến sự trong sạch và vô chấp. Nghĩa là làm cho nội nghiệp bị xả ly, chân tâm hiển lộ.

Tina Van:
Con xin thành thật tri ân thầy!
Nam Mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phật.

Nguồn: https://www.facebook.com/PhapKhongChanNhu

Không có nhận xét nào: