Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

LÀM SAO ĐỂ GIỮ CHÁNH NIỆM

"Hiểu rõ và đúng lời Phật dạy để làm gì? Là để hành trì đầy đủ theo đúng lời Phật dạy. Đó là mục đích tối thượng của sự mong cầu hiểu rõ, hiểu đúng lời Phật dạy. Nếu hành trì không đầy đủ thì công đức tăng trưởng rất chậm. Ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền có hai mục đích cốt lõi. Đó là định tâm và tuệ quán. Hãy làm như vậy thì công đức sẽ tăng trưởng thấy rõ." (Pháp Không Chân Như)
***
Đại Phong‎:
Thưa thầy, xin thầy chỉ cho con làm sao để giữ được chánh niệm ngay cả trong giấc ngủ. Khi tỉnh con cố gắng luôn giữ chánh niệm, thấy vọng biết vọng không theo. Nhưng trong giấc mơ con không biết đó là vọng mà vẫn chạy theo vọng tưởng đó là thực. Con vẫn nghe giảng kinh và ngồi thiền nghiêm túc hàng ngày. Nhưng sau một thời gian con cảm thấy mình không tiến bộ.

Pháp Không Chân Như: 
Hán Thanh Tùng (Đại Phong),
Không cần phải tu hành trong khi ngủ. Vì sao vậy? Vì khi ngủ không có tác ý. Ý dẫn đầu thân, khẩu, ý. Ý làm chủ, ý tạo. Không tác ý thì nghiệp không thành. Nghiệp không thành vì không tác ý. Không tác ý khi ngủ nên nghiệp không thành. Vậy ông chớ lo nghĩ.
Nên chuyên cần tu hành khi không ngủ và chẳng nên ham ngủ nhiều làm lãng phí thời gian được thân người. Vì được thân người rất khó.
Ông thường nghe giảng kinh và ngồi thiền nghiêm túc hàng ngày. Như vậy rất quý. Nếu thấy không tiến bộ là vì hành trì không đúng và không đủ.
Nghe giảng kinh để làm gì? Là để hiểu rõ và hiểu đúng lời Phật dạy. Đó là mục đích duy nhất của việc nghe giảng kinh. Nếu hiểu không rõ hoặc không đúng lời Phật dạy thì có hành trì theo lời Phật dạy cũng chẳng được công đức gì. Vì hành trì không đúng lời Phật dạy.
Hiểu rõ và đúng lời Phật dạy để làm gì? Là để hành trì đầy đủ theo đúng lời Phật dạy. Đó là mục đích tối thượng của sự mong cầu hiểu rõ, hiểu đúng lời Phật dạy. Nếu hành trì không đầy đủ thì công đức tăng trưởng rất chậm. 
Ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền có hai mục đích cốt lõi. Đó là định tâm và tuệ quán. Hãy làm như vậy thì công đức sẽ tăng trưởng thấy rõ.
Ông hãy quán xét xem quá trình văn-tư-tu của mình có sai sót chỗ nào để điều chỉnh.
Nguyện ông sớm trọn thành Phật đạo.

Nhuận Thương (Kun Kon): 
Dạ thưa thầy, làm sao để nhất tâm niệm Phật khi đang ngồi thiền niệm Phật mà không phân tâm vì những chuyện khác. Con hôm nào cũng niệm Phật ngồi thiền nhưng con thấy mình không tiến bộ. Mong thầy chỉ dạy.

Thanh Hào Lê:
Phật không dạy cho chúng sinh pháp diệt trừ vọng tâm. Phật dạy cho chúng sinh lộ trình, con đường đưa đến tâm chân thật. Đó là tứ diệu đế. Lộ trình đó, con đường đó đưa đến tâm an định, giải thoát. Hãy thực hành lộ trình đó, con đường đó.
Không thực hành con đường đó, lộ trình đó, nhưng được tâm an định, giải thoát, việc này không xảy ra. Thực hiện con đường đó, lộ trình đó, tâm được an định, giải thoát, việc ấy sẽ xảy ra. Nam mô Phật.

Pháp Không Chân Như: 
Kun Kon hãy làm như Thanh Hào Lê đã nói. Thực hành tứ diệu đế là lộ trình, con đường đưa đến tâm an định, giải thoát.

Nhuận Thương:
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nguồn: https://www.facebook.com/PhapKhongChanNhu

Không có nhận xét nào: