Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

PHẬT TÁNH

Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh cũng chính là Ngã, là Như Lai tạng.

Mỗi chúng sanh có một Ngã. Mỗi Ngã là một tồn tại độc lập sở hữu bỡi chính nó. Một Ngã không thể chia tách thành nhiều Ngã. Nhiều Ngã không thể nhập thành một Ngã.

Tất cả Ngã đều là một chất liệu duy nhất. Mỗi Ngã là một trường liên tục đồng đều của chất liệu ấy.

Mỗi Ngã trùm khắp Vũ Trụ, chẳng phải nằm trong thân mà cũng chẳng phải nằm ngoài thân.

Ngã không hư hoại, lượng và chất đều không thay đổi, tồn tại vĩnh hằng.

Không có nhận xét nào: