Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

NGÃ CHÂN THẬT

Chào Ben Vo,

Có phải Ben Vo hỏi rằng: Xin cho hỏi thêm, nếu như lấy tâm mình đổi thành gương đại trí, gặp vật liền soi, lòng không nhiễm, tánh rỗng lắng, muôn cảnh khuấy lòng không động, bỏ hết không vật chi trong lòng, tánh như ngọc ma-ni hiện các sắc vậy. Hỏi tánh như vậy là tánh gì?
---

Đây là trạng thái thanh tịnh của người này, gọi là tịnh, tịnh cũng là tánh vắng lặng, Phật tánh. Phật tánh cũng chính là tạng Như Lai, cũng chính là Ngã của người này. Nghĩa rằng người này lúc này, Ngã của người này không ô uế, cấu dính với bất kỳ vật chất, nên không bị chi phối bỡi sự đổi thay của vật chất, đạt được cái Ngã chân thật. 

Tại sao nói không bị chi phối bỡi sự đổi thay của vật chất, đạt được cái Ngã chân thật? Vì trong Vũ Trụ, chỉ có vật chất và Ngã, chỉ có hai thứ ấy và vật chất thì luôn đổi thay liên tục. Nếu Ngã lìa vật chất thì đạt được cái Ngã chân thật. Người nào đạt được tánh này thường hằng không đổi thì người đó chính là Như Lai. Vì khi đạt thường hằng Ngã chân thật thì được pháp thân thường còn vĩnh cửu, an lạc thường trụ, thanh tịnh bất bất tịnh. Thể tánh khi ấy trùm khắp Vũ Trụ nên đồng thấy biết chân tướng Vũ Trụ và nhân sinh, gọi là tuệ vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Không có nhận xét nào: