Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

NIẾT BÀN

Có bốn pháp làm nhơn gần cho Đại Niết Bàn:
Gần gũi bạn lành
Chuyên tâm nghe pháp
Chuyên niệm suy nghĩ
Đúng như pháp tu hành. 
Vì nếu chỉ nghe suông thì chẳng được Đại Niết Bàn, nên phải có tu tập mới được Đại Niết Bàn. Thí như người bệnh tuy được Thầy thuốc nói cho nghe tên món thuốc, nhưng bệnh chưa thể lành, muốn bệnh lành trước phải uống thuốc.

(Kinh Niết Bàn)

Không có nhận xét nào: