Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

PHÁP HỘ NIỆM

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (O)
Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát. (O)
Nam mô Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát. (O)
Này [Người anh em], này [Người anh em], này [Người anh em]! Ta là Pháp Không Chân Như, bậc đại trí giữa chư thiên và loài người, chứng đạt và an trú vô ngại pháp giới. Người hãy cố gắng nghe ta nói. Này [Người anh em]! Người hãy lắng nghe ta nói.
Và này [Người anh em]! Người hãy cố gắng ghi nhớ và luôn niệm lời ta nói. Ta sẽ nói, Người hãy khéo lắng nghe và luôn niệm lời ta nói như sau: (O)
Của cải, tiền tài, đồ ăn, thức uống, địa vị, danh tiếng, sĩ diện, tấm thân này là những thứ phải chịu sự biến đổi và hủy hoại. Chúng biến đổi và hủy hoại ra khỏi sự tham đắm, nắm giữ của ta. (O)
Trước đây vì ta ngu si, không biết chúng sẽ biến đổi, hủy hoại nên ta đã tham đắm, nắm giữ chúng. Ta đã tham đắm, nắm giữ chúng. Nay ta đã chứng kiến chúng bị biến đổi, hủy hoại ra khỏi sự tham đắm, nắm giữ của ta, đưa đến sự khổ đau và ưu não. Nay ta rõ biết tham đắm, nắm giữ chúng sẽ đưa đến sự khổ đau và ưu não cho ta, cho người thân của ta, cho bạn bè và những người xung quanh ta. (O)
Vì ta rõ biết tham đắm, nắm giữ chúng sẽ đưa đến khổ đau và ưu não nên ta sẽ không tham đắm, không nắm giữ chúng. Đây là của cải, tiền tài, đồ ăn, thức uống, ta không tham đắm, không nắm giữ. Đây là địa vị, danh tiếng, sĩ diện, ta không tham đắm, không nắm giữ. Đây là tấm thân, ta không tham đắm, không nắm giữ. Vì sự tham đắm, nắm giữ chúng sẽ đưa đến khổ đau và ưu não. (O)
Ta ước muốn không tham đắm, không nắm giữ bất cứ thứ gì mà ta bắt gặp. Ta ước muốn không tham đắm, không nắm giữ bất cứ thứ gì mà ta bắt gặp. (O)
Không tham đắm, không nắm giữ bất cứ thứ gì mà ta bắt gặp. Đây là đạo lộ thoát khỏi mọi khổ ách mà chư Phật đã dạy. Ta nguyện ước, quy mạng Phật, Pháp, Tăng để được nghe diệu Pháp. Ta nguyện ước thực hành diệu Pháp của Phật để thoát khỏi mọi khổ ách. Ta nguyện ước không còn trở lui trạng thái khổ ách mà ta đã nếm trải. (O)
Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. (O)
Tấm thân này đã hư hoại, không dùng được nữa. Ta xả bỏ nó như bỏ đi chiếc áo cũ rách, dơ bẩn, hôi hám vào trong sọt rác. Ta sẽ tìm lấy Phật tánh của ta để làm thân, nó không bao giờ hư hoại. Nó luôn đẹp đẽ, sạch sẽ và an lành. Nó không cần đến sự phục vụ từ của cải, tiền tài, đồ ăn, thức uống, địa vị, danh tiếng, sĩ diện. Ta tìm lấy tấm thân của chính ta như tìm lấy một chiếc áo vi diệu, nó không bao giờ hư hoại. Nó luôn đẹp đẽ, sạch sẽ và an lành. Nó không cần phải giặt, ủi, tẩm hấp hương thơm. (O)
Tấm thân này đã hư hoại, không dùng được nữa. Ta xả bỏ nó như bỏ đi chiếc áo cũ rách, dơ bẩn, hôi hám vào trong sọt rác. Ta lấy làm hoan hỷ. Cũng như vậy, những người thân của ta thấy tấm thân này của ta đã hư hoại, không dùng được nữa. Thấy ta xả bỏ nó như thấy ta bỏ đi chiếc áo cũ rách, dơ bẩn, hôi hám vào trong sọt rác. Họ lấy làm hoan hỷ. (O)
Ta sẽ tìm lấy Phật tánh của ta để làm thân, nó không bao giờ hư hoại. Nó luôn đẹp đẽ, sạch sẽ và an lành. Ta tìm lấy tấm thân của chính ta như tìm lấy một chiếc áo vi diệu, nó không bao giờ hư hoại. Nó luôn đẹp đẽ, sạch sẽ và an lành. Nó không cần phải giặt, ủi, tẩm hấp hương thơm. Ta lấy làm hoan hỷ. Cũng như vậy, những người thân của ta thấy ta sẽ tìm lấy Phật tánh của ta để làm thân, nó không bao giờ hư hoại. Nó luôn đẹp đẽ, sạch sẽ và an lành. Họ thấy ta tìm lấy tấm thân của chính ta như thấy ta tìm lấy một chiếc áo vi diệu, nó không bao giờ hư hoại. Nó luôn đẹp đẽ, sạch sẽ và an lành. Nó không cần phải giặt, ủi, tẩm hấp hương thơm. Họ lấy làm hoan hỷ. (O)
Không tham đắm, không nắm giữ bất cứ thứ gì mà ta bắt gặp. Đây là đạo lộ thoát khỏi mọi khổ ách mà chư Phật đã dạy. Ta nguyện ước, quy mạng Phật, Pháp, Tăng để được nghe diệu Pháp. Ta nguyện ước thực hành diệu Pháp của Phật để thoát khỏi mọi khổ ách. Ta nguyện ước không còn trở lui trạng thái khổ ách mà ta đã nếm trải. (O)
Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn./. (O)

Pháp Không Chân Như

Không có nhận xét nào: