Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

CON CẦU XIN NGÀI

Một lần Phật Tánh thấy Tâm Bất An vào chùa quỳ trước tôn tượng Đức Phật, chắp tay vái lạy cầu xin Đức Phật cứu khổ cứu nạn, ban bố phước lành. Phật Tánh hỏi Tâm Bất An:

Này Tâm Bất An! Ông đang cầu xin ai vậy?

Thưa ngài, tôi đang cầu xin Đức Phật.

Này Tâm Bất An! Ông có tin Đức Phật không?

Thưa ngài, tôi tin.

Vậy ông có tin Đức Phật có tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả hay không?

Thưa ngài, tôi tin.

Và ông có tin Đức Phật có thần thông quảng đại, thấy biết mọi thứ, mọi điều đang diễn ra trong Vũ Trụ hay không?

Thưa ngài, tôi tin chứ.

Vậy tôi hỏi ông, khi ông hoặc chúng sinh có nạn chi, khổ chi, phiền não chi, khó khăn chi, vân vân, Đức Phật có biết không?

Thưa ngài, Đức Phật biết rõ.

Nếu Đức Phật biết rõ, với tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả của Đức Phật thì nếu Đức Phật cứu độ được chúng sinh đó thì Đức Phật có cứu độ không?

Thưa ngài, chắc chắn là Đức Phật cứu độ chúng sinh ấy nếu Đức Phật cứu độ được.

Này Tâm Bất An, nếu chúng sinh nào đang có nạn chi, khổ chi, phiền não chi, khó khăn chi, vân vân, thì Đức Phật biết ngay tức thì và nếu chúng sinh ấy, Đức Phật cứu độ được thì Đức Phật cứu độ ngay, không cần chờ chúng sinh ấy cầu xin mới cứu độ.

Như vậy, này Tâm Bất An, ông chớ nên mong cầu Đức Phật cứu độ vì Đức Phật tự thấy biết và tự cứu độ không cần ông phải cầu xin.

Và này Tâm Bất An, nếu có cầu xin, hãy cầu xin ta đây. Vì sao vậy? Vì ta là Phật tánh của ông nhưng bị ông che lấp, ta không nghe thấy ông gặp nạn chi, khổ chi, phiền não chi, khó khăn chi, vân vân. Ông cầu xin ta thì ta sẽ nghe thấy và cứu độ cho ông. Cũng là ông cầu xin chính ông vậy.

Pháp Không Chân Như

Không có nhận xét nào: