Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

KHÁI NIỆM THỜI GIAN - KHÔNG GIAN

... Cho đến nay, khi con người đi dần vào các lĩnh vực vô hình, thì một vấn đề có tính nguyên tắc xuất hiện: Đó là vấn đề thời gian. Cơ sở của vấn đề đặt ra là:

1. Người hành tinh (5 loại!) ngoài Quả Đất, trong việc hợp tác cực kỳ bí mật với Nga và Mỹ trên lĩnh vực di truyền từ lâu trong nhiều thập kỳ qua khẳng định, với một quan điểm phi vật lý sau về thời gian:

"Chúng tôi có thể co lại hay kéo dài thời gian. Chúng tôi còn có thể chồng quá khứ và tương lai lên với nhau. Chúng tôi thắng được lực hấp dẫn bằng ý chí của mình." Theo báo cáo của CIA Mỹ và KGB Nga (Phát tại Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01, năm 1999, 10 buổi).

2. Ngày trước Trang Tử cũng nói: Nhà Minh Triết nhìn quá khứ, hiện tại và tương lai trùng lại tại một điểm.

3. Một số nhà Minh Triết như H. Blavatski trong tác phẩm Doctrines secretes - dưới sự chỉ đạo của Thánh Sư Koot Houmi và một số Thánh sư khác - đã nói:

Không có khái niệm Thời gian!

4. Trong các thực nghiệm cận tử thì những người chết đi sống lại nói rằng:

Thời gian lúc sống là động.
Thời gian là chết là bất động.

5. Trong các sách Phật về các cõi Trời, ghi lại rằng thời gian các cõi Tứ Thiên Vương, Đạo Lợi, Dạ Ma, Đâu Suất... đều khác nhau...

6. Liên quan đến bài toán thời gian này còn có một vấn đề khác: bài toán không gian đặt ra dưới một góc độ mới.

Những người Ngoài Hành tinh (cũng theo tư liệu trên) lại nói: Và chúng tôi di chuyển trong "chiều thứ 4" của không gian!

VẬY CHIỀU THỨ TƯ CỦA KHÔNG GIAN LÀ GÌ? NÓ NẰM TRONG NHỮNG CẤU TRÚC TOÁN HỌC NÀO? VÀ KHÁI NIỆM THỜI GIAN VỀ THỰC CHẤT CÓ QUAN HỆ VỚI "CHIỀU THỨ TƯ CỦA KHÔNG GIAN" NÓI TRÊN HAY KHÔNG? ...

TTđTD - (Trích "Sứ mệnh Đức Di Lạc" của giáo sư Nguyễn Hoàng Phương)

Không có nhận xét nào: