Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

THỰC HÀNH BỐN NIỆM XỨ

Thực hành bốn niệm xứ sẽ giúp cho hành giả có khả năng kiểm soát, làm chủ thân khẩu ý. Kết hợp thực hành bốn niệm xứ và trì giới là pháp tương sinh thù thắng.
Kết quả này làm cho kết quả kia tăng trưởng và kết quả kia làm cho kết quả này tăng trưởng. Đó là lý do, dụng ý mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy cho chúng đệ tử về bốn niệm xứ.
Pháp Không Chân Như

Không có nhận xét nào: