Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

QUY Y

"Ngài Ưu Ba Ly hỏi:
- Quy y hướng về đâu gọi là quy y Phật?
- Phật đáp:
- Quy y Phật nghĩa là quay về với cái bản tính chân như đầy đủ trí tuệ và công đức của mình.
- Nương tựa vào đâu gọi là Quy Y Pháp?
- Đoạn trừ hết thảy dục vọng để hướng về Niết Bàn, thế gọi là Quy Y Pháp.
- Quy y Tăng là quy y vào đâu?
- Phật đáp:
- Quy y Tăng là hướng về ruộng phúc tốt lành, nghĩa là hướng tới quả vị Thinh Văn hữu học và vô học đầy đủ công đức vậy.
(Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân) 

Không có nhận xét nào: