Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

BA NGÔI BÁU

Trump nay chỉ có một ngôi (nhà trắng)
Ta luôn có cả ba ngôi báu vàng
Nay xin kể thật rõ ràng
Thứ nhất PHẬT BẢO sáng vầng hào quang.

Thứ nhì PHÁP BẢO kinh vàng
Thứ ba TĂNG BẢO y vàng tịnh thân
Duyên lành có PHẬT PHÁP TĂNG
Ba ngôi TAM BẢO tín thâm cuộc đời.

Dù cho bão tố giữa trời
Chuyên tu hành pháp một đời liễu chơn
Ta xin kính quý nguồn ơn
Thành tâm quy ngưỡng báo ơn đức nầy.

Tánh Thiện
24-1-2017

Không có nhận xét nào: