Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

GIẢI PHẪU TỪ CHẾT

Về hiện tượng, (sự) CHẾT đối lập với (sự) SỐNG. CHẾT là hủy diệt, ngược với SỐNG là tạo sinh. 
Chúng ta thử phân tích từ CHẾT.
1. Cắt bỏ chữ C đầu, còn lại HẾT. Hết cũng có nghĩa là chết. Bởi chết là hết. 
2. Cắt bỏ chữ H, còn lại CẾT = KẾT. Kết là hết, là chấm dứt, là kết thúc, là kết liễu sự sống. Cũng có nghĩa là chết.  
3. Cắt bỏ chữ T cuối, còn lại CHẾ. Tang chế liên hệ tới chết.
4. CHẾ cắt bỏ dấu sắc thành CHÊ. Bệnh nhân mà bị thầy thuốc CHÊ xem như hết đời cũng có nghĩa sẽ chết.
5. Cắt bỏ hai chữ C, H (phụ âm) đầu, còn lại ẾT. ẾT biến âm của út là chót, là cuối cùng, hàm nghĩa là kết. Từ ẾT cũng có thể coi như từ HẾT với h câm.
6. Cắt bỏ cả ba chữ (phụ âm) C, H, T cùng một lúc, còn lại Ế. Ế có nghĩa là không, như ế chồng là không có chồng, ế khách là không có khách. Không, còn có nghĩa là mất. Mất là chết. Chết là trở về cõi không.
Hoàng Lạc

Không có nhận xét nào: