Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

PHẪU THUẬT TỪ CHẾT

Chết là đối nghịch của sống, là mặt hủy diệt ngược với mặt sinh tạo.

- Cắt bỏ chữ C đầu, còn lại HẾT. Chết là hết. 

- Cắt bỏ chữ H, còn lại CẾT = KẾT. Chết là kết thúc, là chấm dứt, như kết liễu cuộc đời. 

- Cắt bỏ chữ T cuối, còn lại CHẾ. Tang chế liên hệ tới chết. 

- Cắt bỏ hai chữ CH đầu, còn lại ẾT. ẾT biến âm với út là chót, cuối cùng, hàm nghĩa kết. Từ ết cũng có thể coi như từ hết với h câm.

- Cắt bỏ cả ba phụ âm C, H, T một lúc, còn lại Ế. Ế có nghĩa là không như ế chồng là không có chồng, ế khách là không có khách.

Không, không còn có một nghĩa là mất. Mất là chết. Chết là trở về cõi không.

(Hoàng Lạc)

Không có nhận xét nào: