Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

Bài đồng dao CỰC LẠC LÀ ĐÂY

Một thời mạt kiếp
Con người Trái Đất
Tham hơn đỉa đói,
Sân tựa cuồng phong,
Vô minh che kín
Khắp cả năm Châu,
Lại có pháp cầu
Chuyên niệm một câu
A Di Đà Phật,
Vãng sanh Cực Lạc
Đông như đi hội.

Tin này đồn dội
Chấn cả địa cầu,
Trùm khắp ngạ quỷ,
Vang cả súc sanh,
Động tận địa ngục.

Nếu là ngạ quỷ,
Nếu là súc sanh,
Hay ở địa ngục
Chuyên niệm một câu
A Di Đà Phật,
Nghiệp tội tan biến
Liền cùng bè hội
Đàn đàn lũ lũ
Kéo về Tây Phương.

Lạ thay lạ thay,
Nay tôi mới biết
Vô minh che kín
Phủ cả năm Châu.

Nào ai biết đâu
Nghiệp quả dắt dây,
Nghiệp ác ta đây
Tự mình tháo gỡ,
Thành tâm sám hối
Đặng quả chẳng thối,
Cực Lạc là đây,
Cực Lạc là đây.

Không có nhận xét nào: