Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

PHÁP THOẠI: NÓI VỀ NGHIỆP - NGHIỆP QUẢ (tiếp theo 2)

Phap Khong Chan Nhu: Trái đất cũng như những hành tinh, vì sao, thiên hà,... hệ vật chất của nó có quá trình tụ tập, hình thành, ổn định, biến động lớn, biến đổi lớn, hủy hoại, rồi lại tụ tập, hình thành, ổn định, biến động lớn, biến đổi lớn, hủy hoại. Quá trình tụ tập, hình thành, ổn định, biến động lớn, biến đổi lớn, hủy hoại của các hành tinh, vì sao, thiên hà,... gắn liền với quá trình tụ tập, hình thành, ổn định, biến động lớn, biến đổi lớn, hủy hoại các hệ thực vật (nếu có), các loài hữu tình các nơi ấy.
Như trên Trái đất, chúng sinh không có thân thể, hình dạng và cơ chế vận hành nội thân như hôm nay khi Trái đất đang ở giai đoạn tụ tập, hình thành, biến đổi lớn, hủy hoại. Mỗi lần một cõi bị hủy hoại, thân thể, hình dạng và cơ chế vận hành nội thân của chúng sinh đều phải bị hủy hoại, rồi lại tụ tập, tụ tập, hình thành, ổn định, biến động lớn, biến đổi lớn, hủy hoại. 
Đối với hệ thực vật trên Trái đất cũng như thế. Các loài thực vật không có thân thể, hình dạng và cơ chế vận hành nội thân như hôm nay khi Trái đất đang ở giai đoạn tụ tập, hình thành, biến đổi lớn, hủy hoại. Mỗi lần Trái đất bị hủy hoại, thân thể, hình dạng và cơ chế vận hành nội thân của các loài thực vật đều phải bị hủy hoại, rồi lại tụ tập, hình thành, ổn định, biến động lớn, biến đổi lớn, hủy hoại.
Chư vị thấy rằng trong quá trình tụ tập, hình thành, ổn định, biến động lớn, biến đổi lớn, hủy hoại, thân thể, hình dạng và cơ chế vận hành nội thân của chúng sinh và các loài thực vật không có sẵn.  Quá trình tụ tập, hình thành thân thể, hình dạng và cơ chế vận hành nội thân của chúng sinh và các loài thực vật đều nương theo ý của chúng sinh nơi đó.
Ý muốn của chúng sinh, dù là thiện hay ác, hay không thiện không ác, có đa số, được làm cho sung mãn, được làm cho mãnh liệt, được duy trì đời này sang đời khác, kiếp này sang kiếp khác, nhiều đời nhiều kiếp như vậy nên vật chất được làm cho tụ tập, hình thành thân thể, hình dạng và cơ chế vận hành nội thân của chúng sinh và các loài thực vật.
Quá trình tụ tập, hình thành thân thể, hình dạng và cơ chế vận hành nội thân của chúng sinh và các loài thực vật như vậy gọi là quá trình tiến hóa thân thể, hình dạng và cơ chế vận hành nội thân. 
Ý muốn của từng loài chúng sinh, dù là thiện hay ác, hay không thiện không ác, có đa số, được làm cho sung mãn, được làm cho mãnh liệt, được duy trì đời này sang đời khác, kiếp này sang kiếp khác, nhiều đời nhiều kiếp như vậy nên vật chất được làm cho tụ tập, hình thành thân thể, hình dạng và cơ chế vận hành nội thân loài đó là nghiệp cộng đồng của loài đó.
Ý muốn của từng loài chúng sinh, dù là thiện hay ác, hay không thiện không ác, có đa số, được làm cho sung mãn, được làm cho mãnh liệt, được duy trì đời này sang đời khác, kiếp này sang kiếp khác, nhiều đời nhiều kiếp như vậy nên vật chất được làm cho tụ tập, hình thành thân thể, hình dạng và cơ chế vận hành nội thân của các loài thực vật là nghiệp cộng đồng của loài chúng sinh đó.
Ý muốn của chúng sinh, dù là thiện hay ác, hay không thiện không ác, có đa số, được làm cho sung mãn, được làm cho mãnh liệt, được duy trì đời này sang đời khác, kiếp này sang kiếp khác, nhiều đời nhiều kiếp như vậy nên vật chất được làm cho tụ tập, hình thành thân thể, hình dạng và cơ chế vận hành nội thân của chúng sinh và các loài thực vật ở cõi nào là nghiệp cộng đồng ở cõi đó.
Ở giai đoạn tụ tập, chúng sinh có mặt ở một cõi không nhất định chỉ có hoặc không nhất định bao gồm đầy đủ chúng sinh đã có mặt tại cõi đó ở các giai đoạn trước đó của quá trình tụ tập, hình thành, biến đổi lớn, hủy hoại. Chúng sinh có mặt ở một cõi đó có thể đã từng có mặt ở cõi khác tương ưng mà đến.
Ngay cả sự sinh, chúng sinh được cha mẹ sinh ra ở cõi này không nhất định là chúng sinh đó đã từng có mặt tại cõi đó ngày trước đó. Chúng sinh được cha mẹ sinh ra ở cõi này có thể đã từng có mặt ở cõi khác tương ưng mà đến.
Qua quá trình tụ tập, hình thành, biến đổi lớn, hủy hoại của một cõi, chư vị thấy rằng trong tâm thức của chúng sinh sau khi cõi đó bị hủy hoại có dung chứa, kế thừa tàng thức từ quá khứ. Cho nên ý muốn, ao ước về một thế giới xung quanh như thế này thế kia, thân ta như thế này thế kia có thể được khởi niệm từ tàng thức trước đó.
Ví như chúng ta đang là con người, đang có hình dạng, thân thể và cơ chế vận hành nội tại như thế này ngày hôm nay. Sau khi Trái đất bị hủy hoại, nếu không tương ưng đến các cõi khác, ta sẽ vẫn có mặt trong quá trình hủy hoại và tu tập của Trái đất. Ta có thể sẽ khởi niệm trong tàng thức quá khứ của ta về cái thân, hình dạng, cơ chế vận hành (mà ta đang có hôm nay đây).
Và quá trình tụ tập, hình thành thân thể, hình dạng và cơ chế vận hành nội tại của ta dần dần giống như thân thể, hình dạng và cơ chế vận hành nội tại của ngày hôm nay. Cho nên được thân người có nhiều phương tiện như thế này hôm nay là khó. Không phải tự nhiên mà có được hoặc do đấng toàn năng nặn tạo ra. Có được một cái thân như thế này là một quá trình hình thành lâu dài nhiều đời nhiều kiếp từ những hệ vật chất đơn giản. Nhưng đừng có nghĩ rằng con người tiến hóa từ loài vượn. Lộ trình tụ tập, hình thành của từng loài khác nhau.
Nói rằng thân thể con người chúng ta cần ăn uống, hít thở không khí chính là quá trình vận động, trao đổi vật chất với môi trường xung quanh để đảm bảo sự cân bằng ổn định trạng thái thân thể của ta mà thôi. Nếu thân thể của chúng ta không cân bằng ổn định trạng thái thì sự bị biến động lớn và hủy hoại xảy ra.
Nói rằng thân thể của chúng sinh ở hệ vật chất đơn giản không cần ăn, không uống, không cần hít thở không khí thì đó là ta đang nói theo cái nhìn thô sơ. Bản thân hệ vật chất đơn giản cũng vận động, trao đổi vật chất với môi trường xung quanh để đảm bảo sự cần bằng ổn định trạng thái thân thể đó.
Dù thực thể của chúng sinh hay của thực vật ở dạng thô sơ hay vi tế, nhìn thấy hay không thể nhìn thấy, nhu nhuyến hay không nhu nhuyến thì nó vẫn vận động, trao đổi vật chất với môi trường xung quanh để đảm bảo sự cân bằng ổn định trạng thái thân thể đó. Nếu thân thể đó xảy ra không cân bằng ổn định trạng thái thì sẽ bị biến động lớn và hủy hoại.
Trong quá trình vận động của ý thức của chúng sinh, nó luôn ảnh hưởng đến thế giới xung quanh huống chi là vận động thô sơ bằng thân thể hoặc thiết bị công nghệ,.. Trong quá trình vận động của ý thức của chúng sinh và những vận động của thân hay thiết bị công nghệ,... có những điểm chung tương tự nhau hoặc riêng lẻ. Sự vận động có những điểm chung của đa số ảnh hưởng đến chính bản thân, những chúng sinh xung quanh và thế giới xung quanh. Sự vận động như vậy là nghiệp cộng đồng và chúng sinh nơi đó sẽ nhận kết quả của sự vận động đó.
Sự vận động của ý thức của chúng sinh và những vận động của thân hay thiết bị công nghệ,... đều xuất phát từ sự vận động của ý thức của chúng sinh. Sự vận động của ý thức của chúng sinh xảy ra điểm chung của đa số, nó có thể là những vận động kéo dài hoặc trong thời gian ngắn. Nó đều ảnh hưởng đến chính bản thân, những chúng sinh xung quanh và thế giới xung quanh. Sự vận động như vậy là nghiệp cộng đồng và cộng đồng đó sẽ nhận lấy kết quả từ sự vận động đó.
Ví như ở một cộng đồng người tại một khu vực như một đất nước, nếu đa số cư dân đều vận động với ý thức rằng: hãy bắn chết nó, hãy giết chết nó, hãy tấn công nó,... Những ý thức đó được làm cho sung mãn, mãnh liệt, nó sẽ tác động lên những người còn lại và xung quanh, làm cho cộng đồng đó trở nên mãnh liệt về sự giết hại và kết quả chiến tranh và giết hại xảy ra.
Ví như tại một cõi nước như Trái đất, ý thức của con người đa số trở nên bất thiện, đạo đức suy đồi, Phật pháp lụi tàn, tôn sùng tà kiến và ác pháp, đa số như thế, kéo dài như thế thì sự vận động ý thức đó ảnh hưởng đến chính mình, những chúng sinh xung quanh và thế giới xung quanh làm cho cõi này trở thành cõi ác, các loài thực vật cũng theo đó mà biến đổi trở thành những thực vật độc hại, môi trường trở nên độc hại, tuổi thọ con người suy giảm, vật chất vận động mạnh, biến động gây ra sự hủy hoại.
Cho nên sự vận động ý thức của chúng sinh ảnh hưởng lớn đến xung quanh nếu nó đa số, mãnh liệt, kéo dài. Vì rằng ý thức, thế giới xung quanh đều chung là vật chất.
Tôi đã nói xong về Nghiệp cộng đồng, nhân của nghiệp cộng đồng, nghiệp cá nhân. Các buổi tiếp theo sẽ trình bày về Nhân Quả. Chúc chư vị luôn thành tựu.

Pháp thoại vào lúc 8giờ30, ngày 19 - 6 - 2016
Chủ giảng: Pháp Không Chân Như
Kết tập: Hoàng Lạc

Không có nhận xét nào: