Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

CON ĐƯỜNG CHÂN CHÍNH.

1. Nếu bạn muốn cuộc sống được bình an, hạnh phúc, phước báu dài lâu, bạn phải học và hành theo Thượng Tọa Bộ. Đây là con đường duy nhất để có được những lợi ích này. Không có con đường nào khác để có được những lợi ích này.

2. Nếu bạn muốn cho gia đình, cho cộng đồng, cho đất nước, cho nhân loại được bình an, hạnh phúc, phước báu dài lâu, đạo đức con người tăng trưởng, sống hòa ái, chính bạn phải học và hành theo Thượng Tọa Bộ. Đây là con đường duy nhất để có được những lợi ích này. Không có con đường nào khác để có được những lợi ích này.

3. Nếu bạn muốn thoát khỏi mọi sầu, bi, khổ, ưu, não, được cực lạc ngay trong cuộc sống hiện tại và tương lai, bạn phải học và hành theo Thượng Tọa Bộ. Đây là con đường duy nhất để có được những lợi ích này. Không có con đường nào khác để có được những lợi ích này.

4. Nếu bạn muốn thoát khỏi mọi khổ ách, đoạn trừ mọi lậu hoặc, chấm dứt luân hồi sanh, già, chết, bạn phải học và hành theo Thượng Tọa Bộ. Đây là con đường duy nhất để có được những lợi ích này. Không có con đường nào khác để có được những lợi ích này.

5. Nếu bạn muốn trở thành kẻ thánh thiện, có trí huệ chân thật siêu việt vô ngại pháp giới, hồi hướng công đức ấy cho chúng sanh trong các cõi để họ được như mình, bạn phải học và hành theo Thượng Tọa Bộ. Đây là con đường duy nhất để đi đến được những lợi ích này. Không có con đường nào khác để đi đến được những lợi ích này.

6. Nếu bạn muốn trở thành bậc Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật Thế tôn, bạn phải học và hành theo Thượng Tọa Bộ. Đây là con đường duy nhất để đi đến được những lợi ích này. Không có con đường nào khác để đi đến được những lợi ích này.

Ví như bạn đang ở trong một hang động có nhiều lối đi. Lối đi đến nơi ở của những loài thú dữ. Lối đi đến nơi ở của những kẻ cướp. Lối đi vào rừng sâu. Lối đi ra biển cả. Lối đi đến ngõ cụt. Lối đi đến nơi ở của những kẻ sống sa đọa. Lối đi đến nơi đang chiến tranh ác liệt. Lối đi lên đỉnh núi cao không có đường khác để xuống... Lối đi đến ngôi làng yên ổn và thân thiện. Nếu bạn đi trên lối đi đến ngôi làng yên ổn và thân thiện, bạn sẽ an lành. Nếu bạn đi lối khác, tức là bạn đang lạc lối. Cũng như vậy, học tập và thực hành Thượng Tọa Bộ ví như lối đi đến ngôi làng yên ổn và thân thiện. Nếu bạn học tập và thực hành con đường khác, tức là bạn đang lạc lối.

Pháp Không Chân Như

Chú thích:
Thượng tọa bộ, còn gọi là Trưởng lão bộ, Theravàda, Phật giáo nguyên thủy, Tiểu thừa, ở Việt Nam còn gọi là Phật giáo Nam tông.
Thượng tọa bộ bao gồm Tam Tạng Kinh Điển Pali, là Tam tạng kinh được ghi chép bằng chữ lần đầu tiên (chép trên lá bối-đa khô). Nó được kết tập và ghi chép vào khoảng thế kỷ thứ I TCN.
Bao gồm:
I. Luật tạng (Vinaya Pitaka – Disciplinary and Procedural Rules)
Luật tạng Pali gồm 5 quyển chính:
2. Tiểu Giới, Pacittiya Pali (Minor Offences)
3. Đại Phẩm, Mahavagga Pali (Greater Section)
4. Tiểu Phẩm, Cullavagga Pali (Lesser Section)
5. Yết Ma và Truyền Giới Pháp, Parivara Pali (Epitome of the Vinaya).
II. Kinh Tạng (Nikaya Pitaka – Discourses)
1. Trường Bộ Kinh, Digha Nikaya (Collection of Long Discourses)
2. Trung Bộ Kinh, Majjhima Nikaya (Collection of Middle-length Discourses)
3. Tương Ưng Bộ Kinh, Samyutta Nikaya (Collection of Kindred Sayings)
4. Tăng Chi Bộ Kinh, Anguttara Nikaya (Collection of Gradual Sayings)
5. Tiểu Bộ Kinh, Khuddaka Nikaya (Smaller Collection)
Tiểu Bộ Kinh gồm có 15 quyển:
1. Tiểu Bộ Tập (Tiểu Tụng), Khuddaka Patha (Shorter Texts)
2. Pháp Cú Kinh, Dhammapada (The Way of Truth)
3. Phật Tự Thuyết, Udana (Paeans of Joy)
4. Như Thị Ngữ (Phật Thuyết Như Vậy), Itivuttaka (“Thus said” Discourses)
5. Kinh Tập, Sutta Nipata (Collected Discourses)
6. Thiên Cung Sự, Vimana Vatthu (Stories of Celestial Mansions)
7. Ngạ Quỷ Sự, Peta Vatthu (Stories of Peta)
8. Trưởng Lão Tăng Kệ, Theragatha (Psalms of the Brethren)
9. Trưởng Lão Ni Kệ, Therigatha (Psalms of the Sisters)
10. Bổn Sanh, Jataka (Birth Stories of the Bodhisatta)
11. Nghĩa Thích, Niddesa (Expositions)
12. Vô Ngại Giải Đạo, Patisambhida (Book on Analytical Knowledge)
13. Thí Dụ, Apadana (Lives of Arahants)
14. Phật Sử, Buddhavamsa (History of the Buddha)
15. ở Hạnh Tạng, Cariya Pitaka (Modes of Conduct)
III. Thắng Pháp Tạng (Abhidhamma Pitaka – Vi Diệu Pháp, A Tỳ Đàm, Luận Tạng)
1. Pháp Tụ, Dhammasangani (Classification of Dhamma)
2. Phân Tích (Phân Biệt), Vibhanga (Divisions)
3. Chất Ngữ (Giới Thuyết), Dhatukatha (Discourse on Elements)
4. Nhân Chế Định (Nhân Thị Thuyết), Puggala Pannatti (The Book on Individuals)
5. Ngữ Tông (Biện Giải), Kathavatthu (Points of Controversy)
6. Song Đối (Song Luận), Yamaka (The Book of Pairs)
7. Vị Trí (Phát Thú), Patthana (The Book of Causal Relations)
Nguồn: https://www.facebook.com/PhatPhapThuongTru/

Không có nhận xét nào: