Thứ Ba, 3 tháng 4, 2018

Phẩm: VĂN TƯ TU: TRƯỚC KHI BIẾT TRĂNG THÌ PHẢI BIẾT NGÓN TAY CHỈ TRĂNG.

Thuộc Đại Trí Bộ
---
Thu Minh Truong:
Nam mô A Di Đà Phật! Kính bạch Thầy, theo chỗ con hiểu nếu mình còn thấy Ta hóa độ cho Người và Người được Ta hoá độ thì mình vẫn còn chấp Ta với các biến dạng cạn sâu của nó. Chỉ khi nào mình thấy Người và Ta vốn cùng loại bản thể thì lúc đó cùng nhau bước vào cửa Không. Ta chỉ là ý tưởng và vi trần vốn cũng là như vậy. Nhiều vi trần làm nên thế giới. Đập nát thế giới thành ra vi trần. Phi mọi Ý tưởng thì chính là chư Phật. Chính vì vậy mà Phật nói tất cả các pháp đều là Phật pháp. Như vậy có đúng không ạ? Cách hiểu của con còn cạn cợt, có gì không đúng xin Thầy chỉ dạy thêm.

Pháp Không Chân Như:
"PHÂN BIỆT".
Ta hóa độ Người thì Ta phải rõ biết Ta hóa độ Người. Làm mà không rõ biết việc Ta làm thì không phải là kẻ làm chủ thân tâm, điều ngự thân tâm, không phải là kẻ sáng suốt, thấy biết. Nhưng Ta hóa độ chúng sinh không chứa tâm phân biệt rằng ta là kẻ hóa độ cho ngươi, ta là kẻ bố thí ba la mật cho ngươi, ta là kẻ ban ơn cho ngươi, còn ngươi là kẻ do ta hóa độ, được ta hóa độ, được ta bố thí ba la mật, được ta ban ơn. Trí phân biệt để nhận biết khác với tâm phân biệt hơn thua, tâm phân biệt chủng tộc, tâm phân biệt chủng loài, tâm phân biệt cho - thọ, tâm phân biệt địa vị, tâm phân biệt giàu nghèo, tâm phân biệt kẻ giác ngộ - kẻ chưa giác ngộ,... Vậy nên, hai dòng phân biệt này, một dòng phải dùng và một dòng không nên dùng. Trí phân biệt thì cần dùng mà tâm phân biệt thì không nên.

"ĐIÊN ĐẢO NGÔN NGỮ".
Thu Minh Truong, ngôn ngữ là ý tưởng nhưng đối tượng của ngôn ngữ không phải tất cả đều là ý tưởng. Ví như từ Phật là ý tưởng để chỉ cho một hữu tình giác ngộ viên mãn nhưng đối tượng mà từ Phật đề cập đến là Phật thì không phải là ý tưởng. Ví như từ vi trần là ý tưởng chỉ cho hạt vật chất cội gốc, là bản thể vật chất vĩnh hằng nhưng đối tượng mà từ vi trần đề cập đến là vi trần thì không phải là ý tưởng.

Vì vậy, Thu Minh Truong, khi dùng ngôn ngữ thì không thể và không nên lìa ngôn ngữ, sẽ rơi vào điên đảo. Chứng bệnh này ở quá khứ, hiện tại có nhiều người mắc phải. Ở ngoài đời, con người thường dùng câu "tẩu hỏa nhập ma" có thể dùng để chỉ cho những người bị bệnh điên đảo ngôn ngữ. Vậy nên, Thu Minh Truong nên tránh hướng liễu nghĩa theo cách lìa pháp khi đang dùng pháp.

Ví như có kẻ nói "tôi không nói gì". Kẻ này đang nói "tôi không nói gì" sao lại nói "tôi không nói gì".
Ví như có kẻ nói "không có chân lý, chân lý chỉ là một ý tưởng, là một sự bày đặt". Thu Minh Truong, kẻ đó nói như vậy có đúng không? Nếu kẻ đó nói như vậy không đúng thì có nghĩa là có chân lý. Nếu kẻ đó nói như vậy không bao giờ sai thì câu nói đó của kẻ đó là chân lý. Vậy sao kẻ đó nói không có chân lý? Cho nên tôi nói là kẻ đó bị bệnh điên đảo ngôn ngữ.

"TRƯỚC KHI BIẾT TRĂNG THÌ PHẢI BIẾT NGÓN TAY CHỈ TRĂNG".
Thu Minh Truong:
Kính bạch Thầy! Như vậy có phải khi mình nhìn nhận sự việc thấy A không phải là A mới chính là A? Có đúng không ạ?

Pháp Không Chân Như:
Thu Minh Truong, chư Phật, Bồ tát thuyết pháp không nói bóng, nói gió, nói ẩn dụ. Phật pháp thâm sâu khó hiểu mà nói bóng, nói gió, nói ẩn dụ thì làm sao hiểu cho được. Chỉ có điều vì thật tướng khác xa với sự vật hiện tượng nên chư Phật, Bồ tát dùng nhiều phương tiện để diễn đạt về nó ở một giới hạn nhất định chứ không thể diễn đạt rốt ráo. Hành giả muốn biết rốt ráo thì phải tu, phải hành thiền quán.

Vì vậy, trước khi biết rốt ráo thì phải hiểu Phật pháp. Hiểu Phật pháp không phải hiểu theo kiểu suy diễn nghĩa bóng, nghĩa ẩn dụ. Trước hết, nói sao thì hiểu vậy, đừng có cố hiểu quá xa sẽ rơi vào sai lầm.

Ví như dùng ngón tay chỉ Mặt Trăng cho người ta thấy Mặt Trăng. Thì người được chỉ kia trước hết phải thấy ngón tay của người chỉ. Không thấy ngón tay của người chỉ thì làm sao biết Mặt Trăng ở đâu, như thế nào. Chưa thấy ngón tay mà lại thấy Mặt Trăng thì xem chừng nhầm phải Mặt Trời. Tuy vậy, không nên cho rằng mặt trăng là ngón tay.

Thu Minh Truong:
Nam mô A Di Đà Phật. Đầu thành đảnh lễ, con xin cảm ơn những lời dạy của Thầy.

Không có nhận xét nào: