Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

TỊNH HÓA BA NGHIỆP THÂN KHẨU Ý

1. Là Phật tử, nhất định chuyên cần tu tập tịnh hóa ba nghiệp thân, khẩu, ý. Là kẻ phàm phu, không tu tập tịnh hóa ba nghiệp thân, khẩu, ý thì kẻ đó không phải đang tu tập theo đạo của Phật.

2. Nếu không tịnh hóa được ba nghiệp thân, khẩu, ý thì cõi thiên còn chẳng thể tương ưng huống chi là giải thoát. Nếu ác nghiệp tăng trưởng có thể rơi vào ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

3. Tu tập tịnh hóa ba nghiệp thân, khẩu, ý không dễ được nếu thực hành không đúng pháp và thiếu tinh tấn.

4. Đúng pháp là như thế nào? Pháp do Phật chế đặt, hiểu đúng và làm đúng.

5. Tại sao phải là pháp do Phật chế đặt mà không bởi ai khác? Con người vọng tưởng và chấp thủ sâu dày. Chỉ có Phật thông suốt mọi pháp và công dụng của mọi pháp. Do nhân ấy, chỉ có Phật mới biết phương pháp chuyển hóa thân tâm.

Pháp Không Chân Như

Không có nhận xét nào: