Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI, HỆ QUẢ, VÀ CÁC PHẢN ÁNH VỀ KHOA HỌC, TÔN GIÁO

Chân lý tuyệt đối:

Tất cả tồn tại đều là năng lượng.

Định nghĩa:

1. Bản thể là một tồn tại mà tồn tại đó là một chủ thể cụ thể và là một chủ thể tồn tại bỡi nó, một sự sở hữu độc lập, một sự hiện hữu độc lập.

2. Bản thể vĩnh hằng là bản thể mà nó không bị tách và không tự tách thành nhiều bản thể.

3. Bản thể tạm thời là bản thể mà nó bị tách hoặc tự tách thành nhiều bản thể.

4. Năng lượng riêng của một bản thể là tổng năng lượng mà bản thể đó sở hữu độc lập. 

Giả định rằng có một không gian vô cùng, vô tận, và không có bất cứ tồn tại trong không gian đó. Đặt một bản thể A vào trong không gian đó thì tổng năng lượng trong không gian đó được gọi là năng lượng riêng của bản thể A.

5. Năng lượng riêng tại một điểm của bản thể A là năng lượng thuộc sở hữu độc lập của bản thể A tại điểm đó.

Các tiên đề:

1. Bất kỳ tồn tại nào không phải là bản thể, nó hoặc thuộc sở hữu của bản thể này, hoặc thuộc sở hữu của bản thể khác (Ở đây, bản thể này, bản thể khác, không kể đến bản thể tuyệt đối/chân như).

2. Một bản thể luôn có nhiều bản thể thành phần.

3. Mỗi bản thể là một trường năng lượng liên tục, vô cùng, vô tận. Trong trường năng lượng của một bản thể (Ở đây, không kể đến bản thể tuyệt đối/chân như) có thể bị bản thể khác chiếm đóng một vùng không gian. Bất cứ tồn tại trong vùng không gian bị chiếm đóng không thuộc sở hữu của bản thể bị chiếm đóng. Vùng không gian bị chiếm đóng này được gọi là vùng khuyết của bản thể bị chiếm đóng.

4. Tổng năng lượng của tất cả tồn tại thì không đổi. Nó không tự sinh ra, không bị sinh ra, không tự mất đi, không bị mất đi. Nó thì thường hằng, vĩnh cửu.

5. Luôn luôn tồn tại bản thể tạm thời và bản thể vĩnh hằng.

Các hệ quả:

1. Năng lượng riêng của một bản thể bằng tổng năng lượng riêng tại mọi điểm của bản thể đó.

2. Bản thể phổ quát là bản thể có nhiều bản thể thành phần.

3. Bản thể cũng là bản thể phổ quát.

4. Mỗi bản thể phổ quát là một trường năng lượng liên tục, vô cùng, vô tận. Trong trường năng lượng của một bản thể phổ quát (Ở đây, không kể đến bản thể tuyệt đối/chân như) có thể bị bản thể khác chiếm đóng một vùng không gian. Bất cứ tồn tại trong vùng không gian bị chiếm đóng không thuộc sở hữu của bản thể phổ quát bị chiếm đóng. Vùng không gian bị chiếm đóng này được gọi là vùng khuyết của bản thể phổ quát bị chiếm đóng.

5. Năng lượng riêng của một bản thể phổ quát bằng tổng năng lượng riêng của các bản thể thành phần của bản thể phổ quát.

6. Năng lượng riêng tại một điểm của bản thể phổ quát bằng tổng năng lượng riêng tại điểm đó của các bản thể thành phần.

7. Năng lượng riêng của bản thể phổ quát bằng tổng năng lượng riêng tại mọi điểm của bản thể phổ quát đó.

8. Năng lượng tại một điểm bằng tổng năng lượng riêng tại điểm đó của mọi bản thể (Ở đây, không kể đến bản thể tuyệt đối/chân như), và được gọi là năng lượng chung tại một điểm. 

9. Năng lượng chung tại một điểm không bao gồm, nó được định nghĩa và bằng năng lượng chung tại điểm đó trừ đi tổng năng lượng riêng tại điểm đó của các bản thể đang xem xét.

10. Tất cả tồn tại đều có trong tập hợp của mọi bản thể. Tập hợp này là trường năng lượng liên tục, vô cùng, vô tận. Tập hợp này được gọi là bản thể tuyệt đối, còn gọi là bản thể chân như.

11. Năng lượng riêng của bản thể tuyệt đối, còn gọi là năng lượng của bản thể tuyệt đối, bằng tổng năng lượng riêng của mọi bản thể.

12. Năng lượng chung tại một điểm chính là năng lượng riêng tại điểm đó của bản thể tuyệt đối.

13. Năng lượng của bản thể tuyệt đối bằng tổng năng lượng tại mọi điểm.

14. Bản thể tuyệt đối (còn gọi là bản thể chân như) là một trường năng lượng liên tục, không đổi, vô cùng, vô tận, bất nhị, không tự sinh, không bị sinh, không tự diệt, không bị diệt, thường hằng, vĩnh cửu.

15. Khối lượng không là thuộc tính của bản thể. Bản thể thì không tự có khối lượng vì bản thể là trường năng lượng. Khối lượng chỉ là khái niệm biểu thị cho một đại lượng tương tác giữa các bản thể.

16. Bản thể tuyệt đối thì không có khối lượng.
__________________________

Công thức diễn đạt Bản Thể:

Năng lượng có thể được phân biệt theo nhiều loại hoặc không biệt tùy theo nhu cầu phân biệt của con người. Con người có thể phân biệt năng lượng theo hai loại cơ bản: năng lượng vô tính và năng lượng hữu tính. Năng lượng vô tính là năng lượng không tham gia sản sinh và tạo tác. Năng lượng hữu tính là năng lượng tham gia sản sinh hoặc/và tạo tác. Bỡi vì sự phân biệt này, cho nên bên trong trường năng lượng vô tính có trường năng lượng hữu tính, bên trong trường năng lượng hữu tính có trường năng lượng vô tính; Trường năng lượng vô tính không nằm ngoài trường năng lượng hữu tính, trường năng lượng hữu tính không nằm ngoài trường năng lượng vô tính.

Thật tính của bản thể là trường năng lượng. Bản thể có thể được phân biệt theo nhiều loại bản thể hoặc không phân biệt tùy theo nhu cầu phân biệt của con người. Bản thể là một tồn tại, hoặc một trạng thái tồn tại, hoặc một dạng tồn tại, hoặc một vùng tồn tại, hoặc một sự tồn tại, hoặc một thứ tồn tại, hoặc một nhóm tồn tại, hoặc tất cả tồn tại.

Bản thể = Trường năng lượng vô tính + trường năng lượng hữu tính = trường năng lượng.

Chú giải:

Một bản thể có vô số bản thể. Một bản thể là trường bản thể liên tục, vô cùng, vô tận.

Trường năng lượng của bản thể có những thuộc tính quan trọng như: liên tục, vô cùng, vô tận, nhận biết, tương tác, chi phối, biến thiên tâm (bao gồm co giãn tâm, di chuyển tâm, tự do tâm), tịnh. Co tâm là mức năng lượng tăng nhanh khi càng gần tâm. Giãn tâm là mức năng lượng giảm chậm khi càng xa tâm. Giãn tâm tột cùng là khi mức năng lượng đồng đều tại mọi vị trí. Di chuyển tâm là giãn tâm tột cùng ở vị trí này và co tâm ở vị trí khác. Tự do tâm: có tâm khi co tâm, không có tâm khi giãn tâm tột cùng. 

Bản thể tạm thời là bản thể tồn tại chỉ bỡi trường năng lượng hữu tính, hoặc là bản thể tồn tại bỡi trường năng lượng hữu tính và trường năng lượng vô tính. 
Ví dụ: hạt Quark, hạt nguyên tử, cục đá, thân xác con người, ý của con người, tâm của con người, lời nói, ngôn ngữ, Trái Đất, hệ Mặt Trời, thiên hà, lỗ đen, …

Bản thể vĩnh hằng là bản thể tồn tại chỉ bỡi trường năng lượng vô tính. 
Ví dụ: tánh không bao giờ tham, tánh không bao giờ sân, tuệ không bao giờ si, Phật,…

Bản thể tuyệt đối là tập hợp tất cả tồn tại, bao gồm tất cả bản thể tạm thời và tất cả bản thể vĩnh hằng; Bản thể tuyệt đối là tập hợp trường năng lượng của tất cả bản thể tạm thời và của tất cả bản thể vĩnh hằng. Bản thể tuyệt đối là trường năng lượng. Bản thể tuyệt đối thì bất nhị, thường hằng, vĩnh cửu, không bị sinh, không tự sinh, không bị diệt, không tự diệt.

Các dạng năng lượng hữu tính mà con người đang phân biệt: động năng, nhiệt năng, cơ năng, thế năng, công năng, nội năng, âm năng, quang năng, cảm năng, tưởng năng, hành năng, thức năng,… Dạng năng lượng hữu tính này có thể chuyển hóa thành dạng năng lượng hữu tính khác. Năng lượng hữu tính có tính chuyển dịch trạng thái, có tính kết hợp, có tính phân tán.

Sự sinh ra, sự diệt của các Bản thể tồn tại tạm thời (còn gọi là các Pháp, các bản thể tạm thời): Sự chuyển đổi Pháp này sang Pháp khác, hoặc sự chuyển đổi Pháp này thành nhiều Pháp, hoặc sự kết hợp nhiều Pháp thành một Pháp, hoặc sự kết hợp nhiều Pháp thành nhiều Pháp khác, chính là sự chuyển dịch trạng thái của năng lượng hữu tính hoặc, và sự kết hợp hoặc phân tán các năng lượng hữu tính.

Bảo toàn năng lượng: khái niệm năng lượng được bảo toàn chỉ khi con người đo lường được.

Mọi thứ đều do sự phân biệt của con người mà ra, là tương đối, là tạm thời. Chỉ có năng lượng là tuyệt đối.

Lê Thanh Hảo

Không có nhận xét nào: