Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

KHOA HỌC VÀ PHẬT PHÁP.

"Phật pháp là lời tuyên nói về thật tướng của vạn sự và chúng sinh của vị tỉnh thức về thật tướng ấy. Còn khoa học là kết quả dựa trên vạn sự, tức dựa trên hiện tượng của thật tướng. Khoa học không bao giờ được trở thành đối tượng để sánh với Phật pháp." (Pháp Không Chân Như)
***

Đừng bao giờ dựa vào kết quả khoa học để xác minh hoặc tán thán Phật, Pháp.

Vì sao vậy?

Vì nó không phải là tuyên bố từ vị tỉnh thức. Điều đó có nghĩa rằng nó có thể là kết quả sai lầm hoặc nhầm lẫn.

Chư Phật tử! Hôm nay dựa vào nó để xác minh hoặc tán thán Phật, Pháp. Một ngày nào đó khoa học lại phát hiện rằng kết quả khoa học đó là sai lầm, là nhầm lẫn. Sự việc này kéo theo đám đông hiểu rằng Phật, Pháp cũng sai lầm, cũng nhầm lẫn. Vì sao vậy? Bởi vì sự xác minh, sự tán thán Phật, Pháp đã dựa trên cái sai lầm, cái nhầm lẫn.

Ví như khoa học phát minh ra nguyên tử và tuyên bố rằng nó là thành phần cấu tạo nên vật chất Vũ Trụ. Một kẻ học Phật pháp thấy vậy nên tuyên nói rằng Đức Thế Tôn đã nói về nguyên tử cách đây hơn 2500 năm, đó là hạt vi trần. Cho nên, trên cơ sở đó, kẻ đó tuyên nói Đức Thế Tôn là siêu việt. Kẻ đó xác minh và tán thán như vậy.

Một thời gian sau, khoa học hoặc một vị tỉnh thức tuyên bố rằng có vô số hạt vật chất gốc lớn nhỏ, nặng nhẹ khác nhau cấu tạo nên vật chất Vũ Trụ, và bác bỏ rằng nguyên tử không phải là thành phần duy nhất cấu tạo nên vật chất Vũ Trụ.

Sự kiện ấy kéo theo đám đông hiểu rằng, Đức Thế Tôn trước đây nói vi trần là những hạt nhỏ bé cấu tạo nên vật chất Vũ Trụ vì họ nhớ lời tuyên nói xác minh, tán thán Phật pháp của kẻ đó. Bây giờ biết không phải chỉ có những hạt nhỏ bé. Vậy là Đức Thế Tôn nói không đúng. Họ nghĩ như vậy.

Chư Phật tử, chớ để sự ấy xảy ra.

Phật pháp là lời tuyên nói về thật tướng của vạn sự và chúng sinh của vị tỉnh thức về thật tướng ấy. Còn khoa học là kết quả dựa trên vạn sự, tức dựa trên hiện tượng của thật tướng. Khoa học không bao giờ được trở thành đối tượng để sánh với Phật pháp.

Pháp Không Chân Như

Không có nhận xét nào: