Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

VẤN ĐÁP VỀ QUY Y TAM BẢO

Phật tử Ben Vo hỏi:

Tôi không quy y Tam Bảo, tự mình quay lòng làm Phật, vậy có thành Phật không? Không biết một pháp gì, không chấp một pháp gì, tâm không trụ vào bất cứ gì, vậy có phải là Đạo không?

Pháp Không Chân Như đáp:

Nếu chính mình là Tăng thì không cần phải quy y Tăng. Tăng ở đây không có nghĩa ràng buộc rằng phải tu trong chùa. Tăng ở đây có nghĩa rằng là kẻ đã quy y Pháp, quy y Phật và thực hành sự quy y đó.

Nếu chính mình không bị bệnh thì không cần sử dụng thuốc để trị bệnh. Cũng như vậy, nếu chính mình đã thấu triệt tất cả các Pháp thì không cần phải quy y Pháp. Đã không cần phải quy y Pháp thì không cần phải quy y Tăng.

Nếu chính mình là Phật thì không cần phải quy y Phật. Đã không cần phải quy y Phật thì không cần phải quy y Pháp, Tăng.

Nếu kẻ có tâm không trụ bất cứ thứ gì thì kẻ đó là Phật hoặc là kẻ vô tâm. Kẻ đó không phải là Phật mà tâm không trụ bất cứ thứ gì thì kẻ đó vô tâm.

Nếu kẻ thấu triệt tất cả các Pháp thì kẻ đó sẽ không chấp bất cứ Pháp. Nhưng nếu kẻ không thấu triệt tất cả các Pháp mà không chấp bất cứ Pháp thì kẻ đó đang chấp vào pháp "không chấp". Pháp không chấp tương đương với cố chấp.

Nếu có người nói rằng "tôi không chấp bất cứ Pháp, tâm tôi không trụ bất cứ gì" thì người này đã quy y Pháp. Vì sao? Vì người đã quy y Pháp mới biết nói như vậy và mới đi nói như vậy. Nhưng tại sao người này nói như vậy? Vì người này đã quy y Pháp nhưng không biết mình đã quy y Pháp.

Kẻ thấu triệt tất cả các Pháp sẽ không nói "tôi không chấp bất cứ Pháp". Kẻ có tâm không trụ bất cứ thứ gì sẽ không nói "tâm tôi không trụ bất cứ thứ gì". Vì sao? Vì trụ vào ngôn ngữ, và ngôn ngữ là pháp.

Pháp Không Chân Như 

Không có nhận xét nào: