Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

PHÁP HÀNH

Pháp hành là pháp được chư Phật chọn lọc pháp trắng trong thế gian hoặc chế đặt, không phải thứ sẵn có rồi được tuyên bố. Phật dạy các pháp hành không phải chỉ để tìm an lạc, thanh tịnh ở những giây phút hiện tại ngắn ngủi khi đang hành trong thời khóa. 

Mục đích cuối cùng của việc thực hành các pháp là thân giải thoát, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Để có thể thành tựu thân giải thoát, tâm giải thoát, tuệ giải thoát thì thân phải được tu tập, được làm cho sung mãn hướng thượng xuyên suốt thời gian trong cuộc sống; Tâm phải được tu tập, được làm cho sung mãn hướng thượng xuyên suốt thời gian trong cuộc sống; Tuệ phải được tu tập, được làm cho sung mãn hướng thượng xuyên suốt thời gian trong cuộc sống. 

Biết rằng nghiệp của chúng sinh qua nhiều đời nhiều kiếp thành tựu sâu dày, không phải muốn thân được tu tập thì thân có thể được tu tập, không phải muốn thân được làm cho sung mãn hướng thượng thì thân có thể được làm cho sung mãn hướng thượng; Tâm, tuệ cũng như vậy. Vì lòng thương tưởng chúng sinh cho nên chư Phật chế đặt các pháp hành để hỗ trợ cho sự tu hành của chúng sinh được thành tựu. 

Vậy nên tu hành không phải chỉ là những thời khóa thực hành các pháp hỗ trợ như thời khóa ngồi thiền, thời khóa tụng kinh, thời khóa niệm Phật, thời khóa thực hành các pháp tứ niệm xứ, thời khóa thực hành các pháp thân hành niệm,... Nếu tu hành chỉ là thực hành các pháp hỗ trợ như thời khóa ngồi thiền, thời khóa tụng kinh, thời khóa niệm Phật, thời khóa thực hành các pháp tứ niệm xứ, thời khóa thực hành các pháp thân hành niệm,... thì sự tu hành của hành giả khó được thành tựu. Thực hành các pháp hỗ trợ ví như là ta có được phương tiện, có được sức mạnh, có được khả năng thực hiện, có được tay nghề, có được kiến thức. Nếu không tận dụng những thứ mà ta có được đó vào cuộc sống của ta thì chẳng khác nào ta chỉ có lý thuyết mà không có thực tế. 

Đối với tu hành cũng như vậy, thực hành các pháp hỗ trợ là để ta có năng lực vượt qua các chướng ngại khi ta tu tập thân, tâm, tuệ xuyên suốt trong cuộc sống. Nhờ đó, thân ta được tu tập, được làm cho sung mãn hướng thượng xuyên suốt thời gian trong cuộc sống; Tâm ta được tu tập, được làm cho sung mãn hướng thượng xuyên suốt thời gian trong cuộc sống; Tuệ ta được tu tập, được làm cho sung mãn hướng thường xuyên suốt thời gian trong cuộc sống. Đưa đến đạt được mục đích cuối cùng của việc thực hành các pháp là thân giải thoát, tâm giải thoát, tuệ giải thoát.

Ngày 17-7-2016 
Pháp Không Chân Như 

Không có nhận xét nào: