Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

ANH CHÀNG SAY ĐẠI NÁO TỊNH XÁ PHẬT

Thuở Phật còn tại thế, một đêm, có anh chàng say xâm nhập vào tịnh xá Phật, làm náo loạn cả lên. Anh chàng say ngất ngưởng đến trước Phật và nói rằng:

- Bộ chỉ có ông là Phật thôi sao? Tôi cũng làm Phật được chớ!

Phật tươi cười bảo đệ tử cạo râu tóc, rồi mặc áo Tăng Già Lê cho anh chàng say. Một lúc sau, anh chàng say lăn ra ngủ. Sáng ra, thấy râu ria nhẵn nhụi, lại mặc tăng bào, anh chàng xấu hổ, bỏ chạy về nhà.

Các đệ tử của Phật không bằng lòng việc này, rằng: Phật cho anh chàng say mặc tăng bào là hạ nhục tăng đoàn. Phật phán:

- Anh chàng này khi say không đòi làm vua, làm tỉ phú, làm trời Đế Thích, Phạm Thiên, mà lại đòi làm Phật. Tại sao thế? Anh ta đã muốn thành Phật thì Như Lai hẹp lượng gì mà không cho anh ta làm Phật?

Anh chàng say đã Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề! Và Phật đã hợp thức hóa sự Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề này. Chắc chắn là anh chàng say sẽ thành Phật, một cách khá lẹ làng.

Say mà vẫn Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề!
Lành thay! Lành thay!

Không có nhận xét nào: