Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

Phẩm: NÓI VỀ XÁ LỢI

"Khoa học không thể biết chính xác cấu trúc của Xá Lợi. Đối với họ, Xá Lợi là một vật mà cấu trúc của nó không như những cấu trúc vật chất mà họ đã biết. Nhiều người đã tôn thờ Xá Lợi, cầu xin Xá Lợi như một vị thần, tu pháp Xá Lợi, xem Xá Lợi là một linh thiêng,... vì họ không biết nó là gì. Sự không biết dễ dàng trở nên mê tín." (Pháp Không Chân Như)
***
Pháp Không Chân Như: 
Trước khi nói về Xá Lợi, tôi đã có chủ ý nói về Linh hồn trước. Vì vậy, sau khi đã nói về Linh hồn thì nói về Xá Lợi chỉ ngắn gọn thôi. Hiện nay, con người không thể biết được chính xác Xá lợi từ đâu mà có và nó là gì. Có nhiều quan điểm khác nhau và không đi đến thống nhất chung.
Đối với những người tu theo Phật thì họ cho rằng nhờ tu tập thành tựu mà có nhưng họ không biết nó là thứ gì và tại sao tu tập thành tựu lại có Xá Lợi. Các nhà khảo cổ học và các nhà nghiên cứu khoa học có những luận điểm khác nhau. Có người cho rằng Xá Lợi là do sạn thận,... 
Khoa học không thể biết chính xác cấu trúc của Xá Lợi. Đối với họ, Xá Lợi là một vật mà cấu trúc của nó không như những cấu trúc vật chất mà họ đã biết. Nhiều người đã tôn thờ Xá Lợi, cầu xin Xá Lợi như một vị thần, tu pháp Xá Lợi, xem Xá Lợi là một linh thiêng,... vì họ không biết nó là gì. Sự không biết dễ dàng trở nên mê tín. 
Và vì vậy mà tôi muốn nói cho chư vị biết về Xá Lợi. Hôm qua, tôi đã trình bày cho chư vị nghe về Linh Hồn. Trong đó tôi đã nói đến hệ vật chất vi tế trong thực thể chúng sinh. Và tôi đã nói rằng: Sau khi có sự thay đổi lớn, hệ vật chất vi tế còn lại đến lúc đó sẽ rời khỏi thân thể thô sơ phụ thuộc những thứ từ bên ngoài để nuôi sống (để cân bằng ổn định trạng thái). Cái đó, con người gọi là linh hồn. Nó chính là thực thể chúng sinh sau khi chết (sau khi thay đổi lớn).  Nghĩa là tôi đã nói đến "Sau khi có sự thay đổi lớn, hệ vật chất vi tế còn lại đến lúc đó sẽ rời khỏi thân thể thô sơ...". Nói như vậy, những vật chất không thuộc "còn lại đến lúc đó" sẽ bị ở lại tại thân thể thô sơ. 
Những vật chất vi tế ở tại xác chết, nếu đem đốt xác chết, nhiệt độ cao sẽ làm chúng hoạt động mạnh và kết hợp một số vật chất thô sơ kết tinh trở thành Xá Lợi. Như vậy, Xá Lợi là vật chất thuần túy, nó cấu trúc bỡi các hạt vật chất vi tế và có thể có các hạt vật chất thô sơ như mọi người đã biết trong bảng tuần hoàn Mendeleev. 
Và giờ đây, tôi sẽ nói cho chư vị nghe tại sao những người tu hành chân chính có để lại Xá Lợi nhiều khi hỏa thiêu. Tu hành chân chính tức là tu tập dứt trừ, đoạn trừ các lậu hoặc, các thứ tâm thức vô thường để đạt được sự tồn tại không cấu uế. Nghĩa là, tu hành là quá trình loại bỏ vật chất vi tế mà ta đã chấp thủ là của ta, là ta, là tự ngã của ta để đạt được cái tự ngã thật sự. Cho nên, đối với người tu hành chân chính, bỏ dần, loại bỏ và không chấp thủ các vật chất vi tế mà trước đây họ đã chấp thủ nó. Nó lần lượt được ở lại trong cái thân của họ mà chẳng liên quan đến họ nữa. 
Vì như vậy, chư vị, Xá Lợi là vật chất thuần túy nhưng nó có ý nghĩa cho thấy thành tích của một người đã chuyên tâm tu tập. Nhìn nó như là tấm gương để nhắc nhở mình nhớ nghĩ về sự cố gắng tu tập, sự thánh thiện, tấm lòng bao dung cao thượng và trí huệ cao thượng của người đã để lại Xá Lợi, nhắc nhở cho mình có hiểu biết về nó và nhắc nhở mình chuyên tâm tu tập. Đó là ý nghĩa quan trọng của Xá Lợi.
Tôi đã nó xong về Xá Lợi. Chư vị có thắc mắc gì không?
Quảng Pháp: 
Thưa Sư phụ, "nó lần lượt được ở lại trong cái thân của họ" là như nào ạ? Đệ tử nghĩ rằng các vị đã chứng quả A La Hán thì khi chết họ bỏ lại hết chứ?
Pháp Không Chân Như: 
Tôi không nói người tu hành chân chính là A La Hán, còn những người khác không phải.
Quảng Pháp: Thưa Sư phụ, vậy các vị tu hành chân chính mà chưa chứng quả A La Hán thì sau mỗi lần chết họ bỏ lại dần những vật chất vi tế trong xác của họ ạ?
Pháp Không Chân Như: 
Vâng, đúng vậy.
Chân Như Vô Ngại:
Như vậy, tâm bất thiện như tham, sân, si và các lậu hoặc được loại trừ bao nhiêu thì góp phần làm tăng số lượng xá lợi sau khi hỏa thiêu. Xá lợi là sự kết hợp của các thứ tâm như trên (phần hệ vật chất vi tế ở lại cùng hệ vật chất thô sơ khi chúng sinh chết) với các vật chất thô sơ trong những điều kiện nhất định. Đệ tử nói như vậy đúng không.
Pháp Không Chân Như: 
Không thể nói như vậy được.
Han Eun Hee:
Nam mô Phật! Thưa Thầy! Đệ tử có thắc mắc là tại sao lại là vật chất vi tế ạ! Tức là một vị càng tinh tấn đến gần giác ngộ thì "lượng" vật chất mà vị ấy chấp thủ vào càng nhỏ dần rồi tiến về không phải không ạ?
Pháp Không Chân Như: 
Vật chất biến đổi không thể nghĩ bàn. Các vị đã biết khi nghe tôi nói về thế giới vật chất rồi. Khi các vị càng muốn khẳng định về hiện tượng thì khẳng định đó sẽ sai. Nghĩa là nếu tôi trả lời thì cũng sai. Những gì thuộc về vận động, hãy biết là nó vận động, chớ nên khẳng định nó đang thế nào, không thể trúng được. Vi nó đang vận động. Ngay khi câu nói của chư vị kết thúc, nó không còn như thế nữa.
Quảng Pháp:
Thưa sư phụ, cho đệ tử hỏi, sau khi chết, phần vật chất vi tế thoát khỏi thân xác, nếu chưa đi đầu thai ngay thì phần vật chất này có bị biến đổi không? Một chúng sinh khi đang ở trạng thái đó (Đệ tử tạm gọi là chúng sinh đang mang thân trung ấm) thì có còn nhận thức và tu tập được không?
Pháp Không Chân Như: 
Tôi đã nói trong Phẩm Nói Về Linh Hồn rồi.
---
Chủ giảng: Pháp Không Chân Như 
(Thuyết giảng vào lúc 21 giờ ngày 10-6-2016 Tại Hội Sàng Lọc Chánh Pháp)
Kết tập (biên tập): Hoàng Lạc

Không có nhận xét nào: