Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

Đường vào Động Am Tiên


Hình được chụp bởi 1 người con Ninh Bình.

Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?

Không có nhận xét nào: