Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

SÁU LỢI ÍCH LỚN CHO NGƯỜI ĐẾN CHÙA.

Phật tử Nguyen Thi Quyen bày tỏ:

Bạch Thầy! Con đã đọc câu chuyện trên [1]. Trong giáo lý nhà Phật, con từng nghe tất cả chúng sanh đều có Phật tánh nhưng vì bị vô minh che lấp nên tâm bất an. Vậy để tâm không còn bất an thì phải tự mình phá đi cái màn vô minh ấy (tự mình đốt đuốc lên mà đi) thì sẽ trực chỉ chơn tâm, kiến tánh thành Phật. Như vậy theo con hiểu đâu thể cầu xin Đức Phật, hoặc cầu xin chính bản thân mình mà được. Nhưng nếu nói như vậy thì tại sao các chúng sanh đến chùa để cầu nguyện? Theo con, đến chùa không phải để cầu nguyện mà để nương theo hạnh Phật và Phật lực của các Ngài, từ đó dần dần sẽ gỡ được cái bức màn vô minh tùy theo bản thân mình có giác ngộ được chưa và tu hành có rốt ráo chưa? "Con nghĩ như vậy đúng không Thầy?" A Di Đà Phật .

Pháp Không Chân Như đáp:

Nguyen Thi Quyen, cô hiểu như vậy không sai nhưng cần phải rõ ràng hơn như sau:

Tự mình giải quyết điều mình cầu là cầu chính mình. Lẽ đời thường, con người cũng có câu tương tự: cầu người không bằng cầu mình là vậy. Ngoài ý nghĩa đó, cầu chính mình không có ý nghĩa khác. Không có cái nghĩa rằng cầu chính mình thì tự nhiên mình có được điều mình cầu do chính mình ban cho mình mà không cần làm gì. Việc ấy không xảy ra. 

Nguyen Thi Quyen! Về chùa có sáu lợi ích. Thế nào là sáu?

Một là giúp mình luôn tưởng nhớ, kính ngưỡng công đức của Chư Phật, Bồ tát, từ đó khiến mình học tập làm theo Chư Phật, Bồ tát. 

Hai là nương vào môi trường thanh tịnh của Tam Bảo mà tâm được tăng trưởng thanh tịnh. 

Ba là được thường xuyên nghe lời Phật dạy, từ đó biết điều nên không nên, biết điều cần làm không cần làm, biết phương hướng cho chính mình, và biết làm như Phật dạy để được giải thoát luân hồi, đạt được an lạc niết bàn. 

Bốn là được gần gũi chư tôn đức Tăng Ni, học làm theo phẩm hạnh của chư vị ấy, nhờ vậy công đức và phước báu của mình được tích lũy và tăng trưởng. 

Năm là được kết nối bạn lành đó là đạo hữu của chúng ta, xa lánh được kẻ ác, giúp nhau, ảnh hưởng nhau cho việc định hướng đạo hạnh và tinh tấn tu hành đạo giải thoát, có được lối sống đạo hạnh trong cuộc sống thực tại. 

Sáu là được cơ hội làm Phật sự, hoan hỷ cúng dường, bố thí, giúp tâm vui vẻ an lạc, giúp tâm tăng trưởng từ bi, hỷ xả. 

Ấy là sáu lợi ích lớn cho người đến chùa.

Phật tử Nguyen Thi Quyen hoan hỷ:

Nam mô Phật! Thật là một phúc duyên lớn, con đã hiểu được 6 lợi ích khi đến chùa, cám ơn Thầy rất nhiều.
---
Chú thích:
[1]: bài pháp CON CẦU XIN NGÀI, link:https://www.facebook.com/photo.php?

Không có nhận xét nào: